Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie osobie bezrobotnej bonu stażowego

OPIS SPRAWY

Osobie bezrobotnej do 30 roku życia przysługuje bon stażowy stanowiący gwarancję do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego przez okres 6 miesięcy o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia przez kolejny okres 6 miesięcy.

Przyznanie bonu następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

Pracodawcy, który zatrudnieni bezrobotnego przez okres 6 miesięcy ,urząd wypłaca premię.

W ramach bonu stażowego urząd finansuje koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty niezbędnych badań lekarskich.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

w urzędzie

KROK 2

Odbierz bon stażowy wraz z wnioskiem

Pojedź do wskazanego pracodawcy w celu wypełnienia dokumentów

KROK 3

Czekaj na rozpatrzenie bonu stażowego

pismo o sposobie rozpatrzenia wniosku i bonu stażowego wysłane jest pocztą

KROK 4

Odbierz skierowania

urząd ustala termin zawarcia umowy z pracodawcą i termin rozpoczęcia stażu

KROK 5

Wykonaj badania lekarskie

KROK 6

Rozpocznij staż

otrzymasz decyzję o przyznaniu stypendium stażowego

KROK 7

Złóż wniosek o zwrot kosztu przejazdu

pismo o sposobie rozpatrzenia wniosku wysłane jest pocztą

KROK 8

Odbierz stypendium

PRZYDATNE INFORMACJE

 • Wniosek o przyznanie bonu stażowego wydawany jest u doradcy zawodowego na podstawie Indywidualnego Planu Działania i należy zgłosić się osobiście (wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się).
 • W ramach bonu stażowego urząd finansuje:
  • Koszty dojazdu do i z miejsca odbywania stażu, w formie ryczałtu do wysokości 600 zł wypłacane co miesiąc w wysokości do 100 zł wypłacane wraz ze stypendium stażowym,
  • Koszty niezbędnych badań lekarskich
 • Wydanie decyzji o przyznaniu stypendium z tytułu odbywania stażu w ramach bonu stażowego następuje w terminie 30 dni po rozpoczęciu stażu.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Bon stażowy przyznawany jest na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia. Bon stażowy wydawany jest na podstawie Indywidualnego Planu Działania u doradcy klienta.
 2. Osoba zainteresowania wydaniem bonu stażowego składa wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.
 3. W związku z określonym limitem środków Funduszu Pracy, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zadanie, usługa ta dostępna jest okresowo. Druki wniosków dostępne są u doradców klienta w siedzibie Urzędu przy ul. Milionowej 91.
 4. Okres ważności bonu stażowego określa Urząd.
 5. Po otrzymaniu bonu stażowego bezrobotny kieruje się do wybranego przez siebie pracodawcy z wnioskiem o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Wypełniony przez pracodawcę wniosek należy złożyć w Urzędzie w terminie ważności bonu stażowego.
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Kryteria przyznania

Byubiegać się obon stażowy należy:

  • być zarejestrowanym jako bezrobotnyw Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi,
  • mieć mniej niż 30 lat.

Finansowanie bonu stażowego

W ramach bonu stażowego finansowane są:

  • stypendium za okres odbywania stażu w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych,
  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu w formie ryczałtu, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach (aktualną maksymalną kwotę ryczałtu z tytułu kosztów przejazdu oraz aktualną maksymalną kwotę miesięcznej transzy ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” minister właściwy do spraw pracy,
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych.

Obowiązywanie stypendium w czasie niezdolności do pracy

Za okres udokumentowanej niezdolności do pracy bezrobotny zachowuje prawo do stypendium. Niezdolność tę należy udokumentować elektronicznym zaświadczeniem lekarskim e-ZLA.

Premia dla pracodawcy

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy Urząd wypłaca premię. Kwota premii podlega waloryzacji.

Przydatne informacje

  • w okresie odbywania stażu nadal pozostaje się osobą bezrobotną,
  • odbywający staż ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, nie ma prawa do urlopu bezpłatnego i okolicznościowego – są to uprawnienia związane z umową o pracę,
  • po zakończeniu stażu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu stażu, a od pracodawcy - opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu,
  • okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych,
  • okres pobierania stypendium nie wlicza się do okresu umożliwiającego nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
  • Urząd na wniosek stażysty może rozwiązać z pracodawcą umowę o organizację stażu w przypadku niezrealizowania przez niego programu stażu lub niedotrzymania warunków jego organizacji, oczywiście po uprzednim wysłuchaniu organizatora stażu,
  • Urząd na wniosek organizatora lub z Urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w określonych przypadkach tj.: nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu, naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego bonu stażowego wraz z pozostałymi dokumentami

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście
  • Powiatowy Urząd Pracy w łodzi
   ul. milionowa 91
   93-121 Łódź

Termin składania dokumentów

Terminy naboru wniosków ogłasza każdorazowo Dyrektor PUP w Łodzi

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie bonu stażowego wydawany jest na podstawie Indywidualnego Planu Działania u doradcy klienta
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku - art. 66l

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt