Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie osobie bezrobotnej dodatku aktywizacyjnego @

OPIS SPRAWY

Dodatek aktywizacyjny przysługuje zarejestrowanym osobom bezrobotnym z prawem do zasiłku, które podejmą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u nowego pracodawcy z własnej inicjatywy lub w wyniku skierowania wydanego przez doradcę klienta. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową - 652,10 zł

W SKRÓCIE

KROK 1

Wyrejestruj się

jako bezrobotny z prawem do zasiłku na podjęcie pracy

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 3

Odbierz decyzję

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przeslania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • decyzja może mieć formę elektroniczną
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Aby ubiegać się o dodatek aktywizacyjny należy:

 • złożyć wniosek podpisany własnoręcznie przez bezrobotnego, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi, wraz z dokumentem potwierdzającym podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • wniosek może zostać złożony:
  • osobiście,
  • elektroniczne na portalu praca.gov.pl (usługa dostępna dla posiadaczy profilu zaufanego ePUAP) lub poprzez platformę ePUAP,
  • za pośrednictwem poczty
Informacje uzupełniające

Wszelkiego rodzaju umowy o pracę muszą być podpisane przez pracodawcę i bezrobotnego

Forma pomocy

Dodatek aktywizacyjny przysługuje zarejestrowanym osobom bezrobotnym z prawem do zasiłku, które podejmą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy lub w wyniku skierowania przez doradcę klienta.

Kryteria przyznania

Dodatek aktywizacyjny może otrzymać osoba bezrobotna z prawem do zasiłku, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi, jeżeli:

  • z własnej inicjatywy podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u nowego pracodawcy,
  • w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi podejmuje zatrudnienie u nowego pracodawcy, w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i będzie otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje, jeżeli osoba:

  • podejmie zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy do wykonywania robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy;
  • podejmie z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego była zatrudniona lub dla którego wykonywała inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotna;
  • podejmie z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego,
  • przebywa na bezpłatnym urlopie.

Czas trwania

 • jeśli bezrobotny z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową – dodatek będzie otrzymywać przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych,
 • jeśli bezrobotny podjął zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy – dodatek będzie otrzymywać przez cały okres, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych

Stawki

Dodatek aktywizacyjny(do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową:652,10 zł

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wizyta w celu złożenia wniosku o dodatek aktywizacyjny nie wymaga wcześniejszego umawiania.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   ul. Milionowa 91
   93-121 Łódź
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   ul. Kilińskiego 102/102a
   90-012 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Kilińskiego 102/102a
 • elektronicznie:
  • ePUAP
  • praca.gov.pl

Termin składania dokumentów

Jak najszybciej po podjęciu zatrudnienia.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego wraz z jednym z załączników:
druk do pobrania
formularz elektroniczny (praca.gov.pl)
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Kopia umowy o pracę u nowego pracodawcy lub
 • Kopie innych umów potwierdzających zatrudnienie u nowego pracodawcy lub
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu u nowego pracodawcy lub
 • Kopia skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz.U. z 2022 poz.690 z późn. zm.) - art. 48

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2009 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Świadczenia z tytułu bezrobocia przyznawane są w formie decyzji administracyjnych, od których przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego.

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Wydział Ewidencji i Świadczeń
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt