Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (osoby prawne i jednostki organizacyjne)

OPIS SPRAWY

Celem wsparcia jest dofinansowanie i zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnościami w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 60% kosztów przedsięwzięcia. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

 • prowadzą działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • nie mają zaległości wobec PFRON,
 • nie były w ciągu trzech lat stronami umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w urzędzie lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Czekaj

na pisemną informację o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku

KROK 3

Podpisz umowę o dofinansowanie

KROK 4

Rozlicz inwestycję

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • sprawa nie wymaga opłat
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych jest wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników.
  Preferowaną formą złożenia wniosku jest forma elektroniczna.
 2. Wniosek w wersji elektronicznej można składać przez System SOW.
 3. Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy ul. Kilińskiego102/102a.
 4. Wniosek w wersji papierowej można złożyć również wysyłając dokumenty na adres MOPS w Łodzi,90-012, ul. Kilińskiego 102/102a.
Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Celem zadania dofinansowania z środków PFRON z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych jest wspieranie integracji społecznej, rozwoju twórczości i zainteresowań oraz pobudzanie aktywności umysłowej i fizycznej osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie ww. zadania realizowane jest poprzez dofinansowanie wszelkiej formy rekreacji ruchowej i kulturalnej, organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych, imprez integracyjnych oraz zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, będące formą czynnego wypoczynku.

Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 60% kosztów przedsięwzięcia umożliwiającego osobom niepełnosprawnym udział w zajęciach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych lubturystycznych.

W przypadku niedoboru środków Miejski Ośrodek Pomoc Społecznej w Łodzi może przyznać dofinansowanie mniejsze niż 60% kosztów przedsięwzięcia.

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta między Wnioskodawcą iMiejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Kryteria przyznania

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • nie mają zaległości wobec PFRON,
  • nie były w ciągu trzech lat stronami umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych ilokalowych do realizacji zadania;
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł nasfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski realizowane są niezwłocznie po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską w Łodzi w sprawie podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w bieżącym roku kalendarzowym.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

parter, pokój nr 8

Tel. + 48 (42) 685-43-55
m.kolodziejczyk@mops.lodz.pl

Umawianie/rezerwacja wizyty

Niedotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
   ul. Kilińskiego 102/102a
   90-012 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Kilińskiego 102/102a, parter
 • elektronicznie:
  • System Obsługi Wsparcia (SOW)

Termin składania dokumentów

Wniosek o dofinansowanie składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Wymagane dokumenty

Dokumenty do złożenia:

 • Wniosek wraz z załącznikami:

druk do pobrania


formularz elektroniczny (SOW)
 • Dokument poświadczający prawną formę Wnioskodawcy (status i podstawa działania) – wydruk KRS / kopia wpisu do ewidencji nadanej decyzją Prezydenta Miasta Łodzi
 • Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym dzieci i młodzieży) przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku
 • Program merytoryczny imprezy - nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji
 • Wstępna lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności
 • Kopia zaświadczenia o numerze identyfikacji podatkowej NIP
 • Kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą:

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załączniki nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)
druk do pobrania
 • Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie
 • Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis

W przypadku podmiotu prowadzącego zakład pracy chronionej:

 • Kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
 • Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie
 • Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis

Pozostałe dokumenty

 • Kryteria przyznawania w 2024 roku osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPS w Łodzi

kryteria do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44)
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 926 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt