Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne)

OPIS SPRAWY

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów iurządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może otrzymać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w urzędzie lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Czekaj

na pisemną informację o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku

KROK 3

Podpisz umowę o dofinansowanie

KROK 4

Rozlicz inwestycję

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • sprawa nie wymaga opłat
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) jest wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników.
  Preferowaną formą złożenia wniosku jest forma elektroniczna.
 2. Wniosek w wersji elektronicznej można składać przez System SOW.
 3. Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy ul.Kilińskiego102/102a.
 4. Wniosek w wersji papierowej można złożyć również wysyłając dokumenty na adres MOPS w Łodzi,90-012, ul. Kilińskiego 102/102a.
Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów iurządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.
W ramach dofinansowania można zakupić np. rotor, rower rehabilitacyjny, platforma wibracyjna, materac rehabilitacyjny.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów przedsięwzięcia.
W przypadku niedoboru środków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi,może przyznać dofinansowanie mniejsze niż 80%.

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta między Wnioskodawcą i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Kryteria przyznania

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może otrzymać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzi działalność związaną z rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami przez okres co najmniej 2 lat przed datą złożenia wniosku,

  • nie ma zaległości wobec PFRON lub nie była w ciągu trzech lat stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,

  • udokumentuje posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,

  • udokumentuje zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski realizowane są niezwłocznie po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską w Łodzi w sprawie podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w bieżącym roku kalendarzowym.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

parter, pokój nr 8

Tel. + 48 (42) 685-43-55

m.kolodziejczyk@mops.lodz.pl

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
   Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
   ul. Kilińskiego 102/102a
   90-012 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Kilińskiego 102/102a, parter
 • elektronicznie:
  • System Obsługi Wsparcia (SOW)

Termin składania dokumentów

Wniosek o dofinansowanie składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Wymagane dokumenty

Dokumenty do złożenia:

 • Wniosek wraz z załącznikami:

druk do pobrania


formularz elektroniczny (SOW)
 • Dokument poświadczający prawną formę Wnioskodawcy (status i podstawa działania) – wydruk KRS / CEIDG / kopia wpisu do ewidencji nadanej decyzją Prezydenta Miasta Łodzi
 • Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym dzieci i młodzieży) przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku
 • Faktura pro forma lub oferta cenowa od sprzedawcy
 • Kopia zaświadczenia o numerze identyfikacji podatkowej NIP
 • Kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą:

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załączniki nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)
druk do pobrania
 • Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie
 • Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis

W przypadku podmiotu prowadzącego zakład pracy chronionej:

 • Kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
 • Informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie
 • Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis

Pozostałe dokumenty

 • Kryteria przyznawania w 2024 roku osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPS w Łodzi
kryteria do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44)
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 926 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt