Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznawanie świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

OPIS SPRAWY

Cudzoziemiec, który uzyskał na terenie RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą może być objęty świadczeniami pieniężnymi z tego tytułu. Wniosek o objęcie pomocą cudzoziemiec składa w terminie do 60 dni od dnia otrzymania decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o przyznaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

o objęcie świadczeniami

KROK 2

Zawrzyj Indywidualny Program Integracji

KROK 3

Akceptacja IPI

przez Wojewodę Łódzkiego

KROK 4

Odbierz decyzję

o przyznaniu świadczeń

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa nie wymaga opłat
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Świadczenie udzielane jest na wniosek cudzoziemca złożony w terminie do 60 dni od dnia uzyskania przez cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tzw. łączenie rodzin).

Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, po złożeniu wniosku:
Uzgodnienie indywidualnego programu integracji cudzoziemca (IPI), w tym przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Akceptacja IPI przez Wojewodę Łódzkiego.

Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona:

 1. świadczenia pieniężne przeznaczone na:
  1. utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,
  2. pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.
 2. opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 3. pracę socjalną;
 4. poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne;
 5. udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi;
 6. inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.
Dodatkowe wyjaśnienia

Status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej ustalany jest na podstawie decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Załatwienie sprawy odbywa się:

 • bez zbędnej zwłoki,
 • w ciągu1 miesiąca od dnia złożenia wniosku w sprawach wymagających przeprowadzania postępowania administracyjnego,
 • w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku– jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
90-012 Łódź,
ul. Kilińskiego 102/102a

I Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16

II Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 30

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Będzińska 5

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • I Wydział Pracy Środowiskowej
   Łódź, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16
   tel.: +48 (42) 207 14 50; fax: +48 (42) 207 14 51
   e-mail: 1wps@mops.lodz.pl
   (mieszkańcy Bałut i części Polesia)
  • II Wydział Pracy Środowiskowej
   Łódź, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 30
   tel.: +48 (42) 677 15 50; +48 (42) 677-15-53 (faks: wew. 31)
   e-mail: 2wps@mops.lodz.pl
   (mieszkańcy Śródmieścia i Widzewa)
  • III Wydział Pracy Środowiskowej
   Łódź, ul. Będzińska 5
   tel.: +48 (42) 684 44 81; fax: +48 (42) 681 61 07
   e-mail: 3wps@mops.lodz.pl
   (mieszkańcy Górnej i części Polesia)

Termin składania dokumentów

60 dni od dnia otrzymania decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców

Wymagane dokumenty

 • W zależności od indywidualnej sytuacji cudzoziemca i jego rodziny – pracownik socjalny informuje o konieczności uzupełnienia niezbędnej do rozpoznania sprawy dokumentacji
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Rozdział 5: Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)

Tryb odwoławczy

Postępowanie przed ośrodkiem pomocy społecznej jest dwuinstancyjne. Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Pracy Środowiskowej, który wydał decyzję administracyjną, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi – Działy Pomocy Materialnej i Pracy Socjalnej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt