Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Skierowanie i umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz ustalenie opłaty za pobyt

OPIS SPRAWY

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu:

 • wieku,
 • choroby lub niepełnosprawności,
 • niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

o skierowanie do domu pomocy społecznej

KROK 2

Nawiąż kontakt z pracownikiem socjalnym

w celu otrzymania wymaganych druków

KROK 3

Druki przekaż pracownikowi socjalnemu

ustalony zostanie termin wywiadu środowiskowego

KROK 4

Czekaj

na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego 

 

 

KROK 5

Odbierz decyzję

o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz ustaleniu opłaty

KROK 6

Czekaj na wyznaczenie terminu przyjęcia

otrzymasz zawiadomienie od dyrektora domu

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymagane jest złożenie druków zaświadczeń lekarskich i wydanych druków w wersji papierowej
 • możliwość złożenia wniosku online

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Aby rozpocząć sprawę skierowania do domu pomocy społecznej należyzłożyć pisemny wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

 2. Skierowanie i umieszczenie w domu pomocy społecznej następuje za zgodą osoby.

 3. O pomoc oprócz osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej może również wystąpić:

  • opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, po uzyskaniu zgody sądu na podjęcie czynności zmierzających do umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej,

  • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzice, dla osób poniżej 18 lat), po uzyskaniu zgody sądu.

 4. Natomiast w przypadku, gdy osoba wymagająca pomocy nie wyraża zgody na jej przyznanie, a brak opieki zagraża jej zdrowiu lub życiu, zgodę osoby może zastąpić prawomocne orzeczenie sądu o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.

 5. Odpowiedni wniosek do sądu składa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub kierownik szpitala psychiatrycznego.

Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po otrzymaniu wniosku:

 1. Pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania albo wmiejscu stałego lub czasowego pobytu osobyw ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku, a w szczególnie pilnych sprawach–w ciągu2 dni.

 2. W trakcie wywiadu ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna i dochodowa osoby. Do wywiadu dołącza się pozostałą niezbędną dokumentację.

Rozstrzygnięcie sprawy:

Dla świadczeniobiorcy:

 • Decyzja administracyjna o skierowaniu do domu pomocy społecznej (bądź o odmowie przyznania świadczenia w przypadku niespełnienia przesłanek ustawowych),

 • Decyzja administracyjna o ustaleniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

 • Decyzja administracyjna o umieszczeniu w domu pomocy społecznej na terenie Łodzi,

Dla osoby zobowiązanej do wnoszenia opłat za pobyt świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej:

 • Umowa (lub decyzja administracyjna o ustaleniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w przypadku niezawarcia w/w umowy lub niewyrażenia zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego)
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Domy pomocy społecznej to instytucje przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Domy pomocy społecznejświadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających.

Typy domów pomocy społecznej:

Osoby kierowane są do domów odpowiedniego typu z uwzględnieniem ich wieku, stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej.

Domy pomocy społecznej dzielą się na następujące typy :

  • dla osób w podeszłym wieku,

  • dla osób przewlekle somatycznie chorych,

  • dla osób przewlekle psychicznie chorych,

  • dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,

  • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

  • dla osób niepełnosprawnych fizycznie,

  • dla osób uzależnionych od alkoholu.

W Łodzi funkcjonują następujące typy Domów Pomocy Społecznej:

dla osób w podeszłym wieku:

  • Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. mjr Gedymina Kaszyńskiego „Nurta” ul. Przyrodnicza 24/26, 91 – 480 Łódź, tel. +48 (42) 655-30-30, http://domkombatanta.domypomocy.pl

dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych:

  • Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Dojazdowa 5/7, 91-503 Łódź, tel. +48 (42) 659-87-99 http://dpsdojazdowa.pl

dla osób przewlekle somatycznie chorych:

  • Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź, tel. +48 (42) 250-72-00, http://crodps.pl

  • 2-gi Dom Pomocy Społecznej ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 32, 90-640 Łódź, tel. +48 (42) 632-22-03, http://2dps.pl (dla kobiet)

  • 6 Dom Pomocy Społecznej ul. Złotnicza 10, 91-836 Łódź,tel. +48 (42) 655-57-62, http://6dps.eu

  • Dom Pomocy Społecznej ul. Rojna 15, 91-142 Łódź, tel. +48 (42) 652-24-25, http://dpsrojna.pl

  • Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II ul. Krzemieniecka 7/9, 94-017 Łódź, tel. +48 (42) 686-06-49, http://dpswlokniarzlodz.pl

  • Dom Pomocy Społecznej ul. Rudzka 56 , 93 - 423 Łódź, tel. +48 (42) 640-90-28, http://dpsrudzka.pl

dla osób przewlekle psychicznie chorych:

  • 5 Dom Pomocy Społecznej ul. Podgórna 2/14, 93-278 Łódź, tel. +48 (42) 643-53-49, http://5dps.pl

  • 3 Dom Pomocy Społecznej ul. Paradna 36, 93-345 Łódź, tel. +48 (42) 645-70-55,https://3dpslodz.naszdps.pl/

  • Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. im. bł Edmunda Bojanowskiego, ul. Kosynierów Gdyńskich 20, 90-001 Łódź, tel. +48 (42) 646-11-70, http://dpslodz.pl

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn):

  • Dom Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta, ul. Helenówek 7, 90-001 Łódź, tel. +48 (42) 658-91-70,

dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie:

  • Dom Pomocy Społecznej ul. Spadkowa 4/6, 91 – 232 Łódź, tel. +48 (42) 655-78-23, http://dpsspadkowa.pl

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie:

  • Dom Pomocy Społecznej ul. Sierakowskiego 65, 91 – 324 Łódź, tel. +48 (42) 651 44 08.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wydanie decyzji o skierowaniu do DPS i ustaleniu opłaty następuje:

 • bez zbędnej zwłoki–w ciągu1 miesiąca od złożenia wniosku,

 • w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku– jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana.

Okres oczekiwania na umieszczenie w DPS:

Okres oczekiwania na miejsce w domu pomocy społecznej na terenie Łodzi jest zróżnicowany w zależności od typu domu pomocy społecznej oraz częstotliwości zwalniania się miejsc. Z uwagi na powyższą okoliczność termin oczekiwania może ulegać skróceniu, jak i wydłużeniu.

Prognostyczny okres oczekiwania na miejsce wynosi:

 • w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku – prognostycznie nie dłużej niż 1-6 miesięcy,

 • w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych – około 1 roku,

 • w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych – około 5 lat,

 • w domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – około 4 lat,

 • w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – około 1 roku do 2 lat.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydział Pomocy Stacjonarnej
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

Tel. kontaktowe:
887 467 429 (koordynator pracowników socjalnych)
+48 (42)685-43-46
+48 (42)685-43-80
+48 (42) 685-43-81
+48 (42)685-43-79

Opłaty

Załatwienie wniosku nie wymaga wniesienia opłaty skarbowej.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Kilińskiego 102/102 A
   90-012 Łódź
 • osobiście
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Kilińskiego 102/102 A
   90-012 Łódź
 • pocztą elektroniczną: sekretariat@mops.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

brak terminu, wnioski są przyjmowane przez cały rok

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty dotyczące osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej:

 • Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej - Druk E1

druk do pobrania


 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz ponoszeniu opłaty za pobyt wraz z zaświadczeniem lekarskim zaświadczającym, iż osoba ubiegająca się o skierowanie do domu pomocy społecznej jest zdolna do świadomego podejmowania decyzji we własnych sprawach życiowych - Druk E2

druk do pobrania


 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowie - Druk E3

druk do pobrania


 • Informacja prawna dla osób o których mowa w art. 54, 61 i 103 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Druk E6

druk do pobrania


 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Oświadczenie o stanie majątkowym (stanowi załącznik do wywiadu środowiskowego)

druk do pobrania


 • Decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej
 • Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy - Druk B1

druk do pobrania


W przypadku osoby niepełnosprawnej intelektualnie lub wskazania lekarza prowadzącego:

 • Zaświadczenie psychologa - Druk E4

druk do pobrania


W przypadku osoby przewlekle psychicznie chorej lub wskazanie lekarza prowadzącego:

 • Zaświadczenie lekarza psychiatry - Druk E5

druk do pobrania


Dodatkowe dokumenty dotyczące osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej w przypadku:

Posiadania gospodarstwa rolnego:

 • Zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych

Pozostawania osobą bezrobotną:

 • Decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy
 • Decyzja organu przyznającego świadczenia pieniężne

Pozostawania osobą bezdomną:

 • Zaświadczenie z Biura Ewidencji Ludności o ostatnim miejscu zameldowania

Pozostawania osoba niezdolną do samodzielnego podejmowania decyzji lub osobą częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnioną:

 • Zaświadczenie o ustanowieniu dla osoby kuratora lub opiekuna prawnego
 • Postanowienie sądu opiekuńczego o udzielenie zgody opiekunowi prawnemu na podjęcie czynności zmierzających do umieszczenia w domu pomocy społecznej

  lub
 • Postanowienie sądu opiekuńczego o umieszczeniu w domu pomocy społecznej bez wymaganej zgody

Wymagane dokumenty dotyczące osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty na podstawie art. 61 i 103 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

 • Zaświadczenie o wysokości dochodu małżonka, zstępnych przed wstępnymi obowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt osoby w domu pomocy społecznej – Druk B4

druk do pobrania


lub
 • Oświadczenia o wysokości dochodu małżonka, zstępnych przed wstępnymi obowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt osoby w domu pomocy społecznej – Druk B2

druk do pobrania


 • Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe - Druk B4

druk do pobrania


lub
 • Oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe - Druk B2

druk do pobrania


W sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej:

Działalność opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informacje o wysokości:
  • przychodu,
  • kosztów uzyskanego przychodu,
  • różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
  • dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust.6 art. 8 uops;
  • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
  • należnego podatku;
  • odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

lub

 • Oświadczenie o uzyskiwanych dochodach z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – Druk B3

druk do pobrania


Działalność na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym:

 • Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania
 • Dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

  lub
 • Oświadczenie o uzyskiwanych dochodach z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – Druk B3

druk do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66)

 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 ze zm.)

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296)

 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. 2021 poz. 893)

 • zarządzenie nr 620/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2022 r. poz. 1781)

 • zarządzenie nr 621/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie Miasta Łodzi (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2022 r. poz. 1782)

 • zarządzenie Nr 50/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 13 listopada 2019 r zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów pism i dokumentów do stosowania przez Wydziały Pracy Środowiskowej wchodzące w skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Pomocy Stacjonarnej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt