Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Świadczenie na pokrycieniezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka przyznawane jest jednorazowo na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Wniosek należy złożyć lub przesłać drogą pocztową na adres:
Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi
ul. Piotrkowska 149
90-440 Łódź

Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej:

  • rozpatrzenie wniosku - max. w ciągu 30 dni od daty złożenia lub od daty wpływu (wnioski przesłane drogą pocztową)

  • wydanie decyzji przyznającej lub decyzji odmownej przyznania pomocy na usamodzielnienie,

  • w przypadku przyznania pomocy - wypłata świadczenia w ciągu 30 dni od daty przyznania świadczenia

  • w przypadku odmowy przyznania pomocy – tryb odwoławczy opisano w sekcji"Podstawa prawna"

  • rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji - tryb odwoławczy opisano w sekcji "Podstawa prawna"

Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Maksymalna wysokość świadczenia na zakup niezbędnego wyposażenie przyjmowanego dziecka niemoże przekroczyć 1 100,00zł.

Kryteria przyznania

O świadczenie na pokrycieniezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka może wystąpić rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka.

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka stanowią tymczasową formę opieki nad dziećmi.

W przypadku zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego jednorazowe świadczenie na zakup sprzętów wymienionych we wniosku w „Wykazie przedmiotów stanowiących niezbędne wyposażenie przyjmowanego dziecka” nie może być przyznawane częściej niż raz natrzylata.

Przyznaną pomoc należy przeznaczyć odpowiednio na zakup brakujących w rodzinie/rdd artykułów i sprzętów pierwszej potrzeby dla dziecka tj.: kołdry, poduszki, materaca, pościeli, tapczanu/łóżka, biurka z krzesłem (dla dziecka powyżej 5 r.ż.), regału/półki na książki i zabawki, szafki/komody na ubrania, szafy, wózka dziecięcego (dziecko do 3 r.ż.).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

  1. Termin rozpatrywania wniosku - bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 30 dni.

  2. Wypłata następuje w terminie 30 dni od daty przyznania świadczenia.

  3. Termin załatwienia sprawy może być przedłużony z uwagi na braki w dokumentacji do czasu jej uzupełnienia przez stronę.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149
90-159 Łódź, ul. Małachowskiego 74

tel. +48 (42) 664-04-02
tel. +48 (42) 664-04-00

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821)

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Kodeks Postępowania Administracyjnego - odwołanie następuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem instytucji, która wydała decyzję.
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej uwzględni je w całości - wyda w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej nie zmieni zajętego stanowiska względem wydanej decyzji - prześle odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY