Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Świadczenie przyznawane jest na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, a jego wypłata realizowana jest w systemie miesięcznym.

Wniosek należy złożyć lub przesłać drogą pocztową na adres:
Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi
ul. Piotrkowska 149
90-440 Łódź

Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej:

 • rozpatrzenie wniosku - max. w ciągu 30 dni od daty złożenia lub od daty wpływu (wnioski przesłane drogą pocztową)
 • wydanie decyzji przyznającej lub decyzji odmownej przyznania świadczenia
 • w przypadku przyznania pomocy - wypłata pierwszego świadczenia w ciągu 30 dni od daty przyznania świadczenia, kolejne świadczenia do 30 dnia kolejnego miesiąca
 • w przypadku odmowy przyznania pomocy – tryb odwoławczy opisano w sekcji Podstawa prawna
Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, nie może być niższe niż kwota:

  • 694 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
  • 1052 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
Kryteria przyznania

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie napokrycie kosztów jego utrzymania. Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka stanowią tymczasową formę opieki nad dziećmi.

W przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym - otrzymuje świadczenia, w wysokości nie niższej niż 20% przyznanych świadczeń.

Świadczenie przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

W przypadku, gdy świadczenie przysługuje rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka za niepełny miesiąc kalendarzowy, wypłaca się je w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym.

Osoby otrzymujące świadczenie są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał te świadczenia pieniężne, o każdej zmianie sytuacji osobistej ich oraz dziecka, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 1. Termin rozpatrywania wniosku - bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 30 dni
 2. Wypłata następuje w terminie 30 dni od daty przyznania świadczenia, kolejne płatności następują w terminie do 30 dni kolejnego miesiąca
 3. Termin załatwienia sprawy może być przedłużony z uwagi na braki w dokumentacji do czasu jej uzupełnienia przez stronę.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149
90-159 Łódź, ul. Małachowskiego 74

tel. +48 (42) 664-04-02
tel. +48 (42) 664-04-00

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka


 • Prawomocne postanowienie sądowe lub postanowienie sądowe zawierające klauzulę natychmiastowej wykonalności dotyczące umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej
 • Dokument potwierdzający numer konta bankowego wskazanego przez stronę do wypłaty świadczenia
 • Akt zupełny urodzenia dziecka

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Kodeks Postępowania Administracyjnego - odwołanie następuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem instytucji, która wydała decyzję.
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej uwzględni je w całości - wyda w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej nie zmieni zajętego stanowiska względem wydanej decyzji - prześle odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY