Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania osoby, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej i nadal przebywa w dotychczasowej rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w MOPS lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Czekaj

na decyzję w sprawie

KROK 3

Czekaj na wypłatę świadczeń

w ciągu 30 dni od daty przyznania świadczeń

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Świadczenie przyznawane jest na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, a jego wypłata realizowana jest w systemie miesięcznym.

 • Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Pieczy rozpatrzenie wniosku - maksymalnie w ciągu 30 dni od daty jego wpływu,
 • wydanie decyzji przyznającej świadczenie lub decyzji o odmowie przyznania świadczenia,
 • w przypadku przyznania świadczenia - wypłata pierwszego świadczenia w ciągu 30 dni od daty jego przyznania, kolejne świadczenia są wypłacane do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca,
 • w przypadku odmowy przyznania świadczenia – przysługuje odwołanie zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji – tryb odwoławczy opisano w sekcji Podstawa prawna,
 • rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji - tryb odwoławczy opisano w sekcji Podstawa prawna.
Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Świadczenie pieniężne. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania osoby, która osiągnęła pełnoletność w rodzinnej pieczy zastępczej i nadal przebywa w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka nie mogą być niższe niż kwota:

  • 889,00zł miesięcznie – w przypadku pobytu takiej osoby w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
  • 1.361,00miesięcznie – w przypadku pobytu takiej osoby w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
Kryteria przyznania

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługują świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej również po osiągnięciu przez to dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, jeżeli to dziecko:

  1. nie ukończyło jeszcze 25. roku życia,

  2. uczy się: w szkole; w uczelni; u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego; na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,

  3. legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Ponadto rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka musi wyrazić zgodę na dalszy pobyt tego dziecka po osiągnięciu pełnoletności w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Świadczenia przysługują w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego lub w okresie obowiązywanie orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – nie dłużej jednak niż do ukończenia przez to dziecko 25. roku życia.

W przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania dziecka, o którym mowa powyżej, w związku z jego w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, okręgowym ośrodku wychowawczym – otrzymuje świadczenia, w wysokości nie niższej niż 20% przyznanych świadczeń.

W przypadku, gdy świadczenie przysługuje rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka za niepełny miesiąc kalendarzowy, wypłaca się je w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka, o którym mowa powyżej, w danym miesiącu kalendarzowym.

Gdy po ukończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej / studiów I stopnia osoby, która osiągnęła pełnoletność w rodzinnej pieczy zastępczej i nadal przebywa w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe / do zakładu kształcenia nauczycieli /studia II stopnia – świadczenie przysługuje rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka także za miesiąc wrzesień.

Osoby otrzymujące świadczenie są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał te świadczenia pieniężne, o każdej zmianie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej ich oraz dziecka, o którym mowa powyżej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 1. Termin rozpatrywania wniosku - bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 30 dni.
 2. Wypłata świadczenia po raz pierwszy następuje w terminie 30 dni od daty przyznania świadczenia, kolejne płatności następują w terminie do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca.
 3. Termin załatwienia sprawy może być przedłużony do czasu uzupełnienia przez stronę braków w dokumentacji.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Dział Świadczeń
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149

sekretariat tel. +48 (42) 664-04-00
poczta elektroniczna: wpis@mops.lodz.pl

Numery telefonów pracowników Działu Świadczeń prowadzących sprawy z zakresu przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania osoby, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej i nadal przebywa w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka:

 • +48 (42) 664 04 01 – przyjmowanie wniosków,
 • +48 (42) 664 04 12 – rozpatrywanie wniosków,
 • +48 (42) 664 04 17 – ostateczna akceptacja wniosków i podpisywanie decyzji w sprawie,
 • +48 (42) 664 04 22 – ostateczna akceptacja wniosków i podpisywanie decyzji w sprawie.

Umawianie/rezerwacja wizyty

W przypadku prawidłowo wypełnionego wniosku z wymaganą dokumentacją nie ma potrzeby umawiania się na wizytę w Urzędzie.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
   Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
   Dział Świadczeń
   ul. Piotrkowska 149
   90-440 Łódź
 • osobiście lub przez pełnomocnika:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
   Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
   Dział Świadczeń
   ul. Piotrkowska 149, wejście od al. Kościuszki, parter – pok. Nr 1, I piętro – pok. Nr 12 i 13, II piętro – sekretariat
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wniosek należy złożyć niezwłocznie po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności w rodzinnej pieczy zastępczej i wyrażeniu zgody przez dotychczasową rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka na dalszy pobyt tego dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania osoby, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej i nadal przebywa w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Zaświadczenie szkolne lub z uczelni o pobieraniu przez osobę, o której mowa powyżej, nauki w danym roku szkolnym lub akademickim – w przypadku, gdy ta osoba uczy się w szkole lub uczelni
 • Zaświadczenie o pobieraniu przez osobę, o której mowa powyżej, nauki u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego – w przypadku, gdy ta osoba pobiera taką naukę
 • Zaświadczenie o pobieraniu przez osobę, o której mowa powyżej, nauki na kursach, jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia – w przypadku, gdy ta osoba pobiera taką naukę
 • Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – w przypadku, gdy osoba, o której mowa powyżej, legitymuje się takim orzeczeniem
 • Dokument (do wglądu) potwierdzający numer konta bankowego wskazanego przez stronę do wypłaty świadczenia

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zmian.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

Tryb odwoławczy

Kodeks Postępowania Administracyjnego - odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia stronie decyzji. Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń MOPS w Łodzi stwierdzi, że należy je uwzględnić w całości, to w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania wyda nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń MOPS w Łodzi nie zmieni podjętego w zaskarżonej decyzji rozstrzygnięcia, to w terminie 7 dni od otrzymania odwołania przekaże odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY