Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania osoby, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej i nadal przebywa w dotychczasowej rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Dodatek przysługuje rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.

Dodatek przyznawany jest na wniosek uprawnionej strony, a jego wypłata realizowana jest w systemie miesięcznym.

Wniosek należy złożyć lub przesłać drogą pocztową na adres:
Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi
ul. Piotrkowska 149
90-440 Łódź

Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej:

 • rozpatrzenie wniosku - max. w ciągu 30 dni od daty złożenia lub od daty wpływu (wnioski przesłane drogą pocztową)

 • wydanie decyzji przyznającej lub decyzji odmownej przyznania świadczenia,

 • w przypadku przyznania - wypłata pierwszego świadczenia w ciągu 30 dni od daty przyznania świadczenia, kolejne świadczenia do 30 dnia kolejnego miesiąca

 • w przypadku odmowy przyznania pomocy – tryb odwoławczy opisano w sekcji "Podstawa prawna"

Informacje uzupełniające
Forma pomocy
 • dodatek w kwocie nie niższej niż 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka.
Kryteria przyznania

Świadczenie w postaci dodatku przysługuje:

  • na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które uczy się w szkole, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

  • na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

  • nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia – jeżeli dziecko nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Świadczenie przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

W przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym – dodatek nie przysługuje

W przypadku, gdy świadczenie przysługuje rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka za niepełny miesiąc kalendarzowy, wypłaca się je w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym.

Gdy po ukończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej/ studiów I stopnia osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe lub do zakładu kształcenia nauczycieli/ studia II stopnia - świadczenie przysługujące rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługują także za wrzesień.

Osoby otrzymujące świadczenie są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał te świadczenia pieniężne, o każdej zmianie sytuacji osobistej ich oraz dziecka, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 1. Termin rozpatrywania wniosku - bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 30 dni.

 2. Wypłata następuje w terminie 30 dni od daty przyznania świadczenia, kolejne płatności następują w terminie do 30 dni kolejnego miesiąca.

 3. Termin załatwienia sprawy może być przedłużony z uwagi na braki w dokumentacji do czasu jej uzupełnienia przez stronę.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149
90-159 Łódź, ul. Małachowskiego 74

tel. +48 (42) 664-04-02
tel. +48 (42) 664-04-00

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania osoby, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej i nadal przebywa w dotychczasowej rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

 • Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (jeżeli dotyczy)
 • Prawomocne postanowienie sądowe orzekające o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jeżeli dotyczy)
 • Dokument potwierdzający numer konta bankowego wskazanego przez stronę do wypłaty świadczenia

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Kodeks Postępowania Administracyjnego - odwołanie następuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem instytucji, która wydała decyzję.
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej uwzględni je w całości - wyda w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej nie zmieni zajętego stanowiska względem wydanej decyzji - prześle odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY