Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznawanie świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Świadczenie udzielane jest na wniosek cudzoziemca złożony w terminie do 60 dni od dnia uzyskania przez cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tzw. łączenie rodzin).

Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, po złożeniu wniosku:
Uzgodnienie indywidualnego programu integracji cudzoziemca (IPI), w tym przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Akceptacja IPI przez Wojewodę Łódzkiego.

Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona:

  1. świadczenia pieniężne przeznaczone na:
   1. utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,
   2. pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego;
  2. opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  3. pracę socjalną;
  4. poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne;
  5. udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi;
  6. inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.
Dodatkowe wyjaśnienia

Status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej ustalany jest na podstawie decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Załatwienie sprawy odbywa się:

 • bez zbędnej zwłoki,
 • w ciągu1 miesiąca od dnia złożenia wniosku w sprawach wymagających przeprowadzania postępowania administracyjnego,
 • w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku– jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
90-012 Łódź,
ul. Kilińskiego 102/102a

I Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16
tel.: +48 (42) 207 14 50; fax: +48 (42) 207 14 51
e-mail: 1wps@mops.lodz.pl

II Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 30
tel.: +48 (42) 677 15 50; +48 (42) 677-15-53 (faks: wew. 31)
e-mail: 2wps@mops.lodz.pl

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Będzińska 5
tel.: +48 (42) 684 44 81; fax: +48 (42) 681 61 07
e-mail: 3wps@mops.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • W zależności od indywidualnej sytuacji cudzoziemca i jego rodziny – pracownik socjalny informuje o konieczności uzupełnienia niezbędnej do rozpoznania sprawy dokumentacji
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Rozdział 5: Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)

Tryb odwoławczy

Postępowanie przed ośrodkiem pomocy społecznej jest dwuinstancyjne. Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Pracy Środowiskowej, który wydał decyzję administracyjną, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY