Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Zadania i status prawny:


ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź

tel: +48 (42) 632-40-34; 632-39-36; 632-40-69
fax:+48 (42) 632-41-30
www: mops.uml.lodz.pl/BIP
e-mail: sekretariat@mops.lodz.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 9.00 – 17.00
Środa 8.00 – 16.00
Czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 16.00

Dyrekcja:

Andrzej Kaczorowski - Dyrektor MOPS
ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, sekretariat pok. 306

Piotr Rydzewski - Zastępca Dyrektora MOPS ds. opiekuńczych
ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, sekretariat pok. 306

Elżbieta Jaszczak - Zastępca Dyrektora MOPS ds. pomocy środowiskowej
ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, sekretariat pok. 306


Dyżury Dyrekcji:
Wtorki: 10.00–12.00; 14.00–16.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta, w skład której wchodzą Wydziały Pracy Środowiskowej.
MOPS sprawuje nadzór nad domami pomocy społecznej i placówkami opiekuńczo–wychowawczymi, domami dziennego pobytu, świetlicami środowiskowymi, ośrodkami adaptacyjnymi. MOPS realizuje zadania pomocy społecznej w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz inne przepisy prawa.

Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS:

I Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Tadeusza Kutrzeby 16
tel.: +48 (42) 207-14-50
fax: +48 (42) 207-14-51

II Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Grota Roweckiego 30
tel./fax: +48 (42) 677-15-50 wew. 31

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Będzińska 5
tel.: +48 (42) 684-44-81
fax: +48 (42) 681-61-07

Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS realizują zadania w zakresie:

 • rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń pomocy społecznej;
 • realizacja decyzji w zakresie przyznawanej pomocy finansowej, rzeczowej oraz w formie usług opiekuńczych;
 • kompletowania dokumentów w celu umieszczenia w domu pomocy społecznej;
 • dofinansowanie do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej:
Łódź, ul. Piotrkowska 149
tel.: +48 (42) 664-04-00
fax: +48 (42) 639-77-10

Do zadań Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej należy w szczególności:

 • przygotowywanie oraz realizacja umów z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka;
 • przygotowywanie oraz realizacja umów z rodzinami pomocowymi;
 • prowadzenie rejestru rodzin i kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i pełniących funkcję rodziny zastępczej;
 • prowadzenia naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 • prowadzenie poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
 • organizowanie terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 • dokonywanie okresowej oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 • przygotowanie we współpracy z rodziną zastępczą asystentem rodziny planów pomocy dziecku oraz modyfikowanie powyższych planów;
 • kierowanie dzieci do rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego;
 • ustalanie opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka;
 • udzielanie pomocy w tym finansowej rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka oraz pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo–wychowawczych.


 • Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi


Metryka strony i historia zmian