Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Umarzanie wierzytelności, udzielanie ulg w spłacie z tytułu najmu i bezumownego korzystania z lokalu gminnego @

OPIS SPRAWY

Procedura określa zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty zaległości z tytułu najmu i bezumownego korzystania z lokalu gminnego, a także umożliwienie spłaty zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w formie świadczenia rzeczowego.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie pocztą lub mailem

KROK 2
Czekaj na decyzję w sprawie
KROK 3
Podpisz umowę ugody/porozumienie

osobiście w urzędzie (umów się na wizytę) po spełnieniu wszystkich warunków

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożneia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • podpisanie umowy wymaga umówienia się na wizytę

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Do wniosku o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia zaległości na raty, umorzenia bądź odroczenia terminu zapłaty, należy wypełnić i złożyć oświadczenie majątkowe, będące załącznikiem do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/1449/21 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz przedstawić dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (uzyskiwane dochody oraz ponoszone koszty utrzymania, np. gaz, prąd itp.).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Windykacji
Łódź, Al. T. Kościuszki 47
90-514 Łódź

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 628-70-08

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Lokali Miejskich
   Wydział Windykacji
   90-514 Łódź
   Al. T. Kościuszki 47
 • osobiście:
  • Zarząd Lokali Miejskich, Łódź, Al. T. Kościuszki 47
  • Rejon Obsługi Najemców „Centrum” ul. Piotrkowska 238
  • Rejon Obsługi Najemców „Północ” ul. Limanowskiego 194/196
  • Rejon Obsługi Najemców „Południe” ul.Ciasna 19a
  • Rejon Obsługi Najemców „Wschód” ul. Sobolowa 1
  • Rejon Obsługi Najemców „Zachód” ul. Wapienna 15
  • Rejon Obsługi Najemców „Zasobu Obcego” ul. Ciasna 19a
 • pocztą elektroniczną:zlm@zlm.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia zaległości na raty, umorzenia, odroczenia terminu zapłaty:

rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty

druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)

umorzenie

druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Wniosek o umożliwienie spłaty zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w formie świadczenia rzeczowego (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8764/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 czerwca 2018 roku, w sprawie wprowadzenia możliwości spłaty zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łodzi w formie świadczenia rzeczowego).
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Oświadczenie majątkowe (załącznik do uchwały Rady Miejskiej nr XLVII/1449/21  z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg)
druk do pobrania
 • Zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny zamieszkujących w lokalu (zaświadczenie z zakładu pracy, decyzje o pobieraniu świadczenia emerytury lub renty, w przypadku pozostawania bez pracy decyzja z P.U.P o rejestracji jako osoba bezrobotna, w sytuacji korzystania z M.O.P.S zaświadczenie o otrzymywanej pomocy finansowej)
 • Dokumenty potwierdzające miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego (faktury za gaz i energię elektryczną)
 • Dokumenty potwierdzające sytuację opisaną we wniosku, np.: Oświadczenie o niepełnosprawności, decyzje z MOPS, decyzje z PUP, itp.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis)
druk do pobrania

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/1449/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg,
 • zarządzenie nr 8488/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 października 2021 r. w sprawie upoważnienia do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych,
 • zarządzenie nr 8764/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia możliwości spłaty zadłużeni z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łodzi w formie świadczenia rzeczowego
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Pisemne odwołanie do Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich
Komórka
Wydział Windykacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt