Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego @

OPIS SPRAWY

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego ma na celu wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów od rodzica, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł miesięcznie (kwota wolna od podatku).

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, listownie lub w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców

KROK 2

Czekaj na decyzję

o przyznaniu lub odmowie świadczenia

KROK 3

Odbierz świadczenie

świadczenie będzie wypłacone w terminie wskazanym w decyzji

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa może być w całości załatwiona elektronicznie
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Aby ustalić prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami przez osobę uprawnioną do alimentów lub jej przedstawiciela ustawowego.

 2. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

 3. Po złożeniu wniosku prowadzone jest postępowanie administracyjne celem ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

  1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku lub braku wymaganych dokumentów, organ wzywa stronę w celu uzupełnienia wniosku.

  2. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 4. Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie złożonego wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna orzekająca o przyznaniu bądź odmowie przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osoby uprawnionej.

 5. W przypadku przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie będzie wypłacane w okresach miesięcznych, w terminach określonych w decyzji.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego ma na celu wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów od rodzica, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie(kwota wolna od podatku).

Od kiedy przysługuje świadczenie

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Świadczenie ustala się na okres świadczeniowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Kryteria przyznania

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli:

  1. osoba uprawniona ma ustalone alimenty od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

  2. egzekucja ustalonych alimentów okazała się bezskuteczna, gdzie
   bezskuteczność egzekucji – oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

   • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

   • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

  3. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

   • 900 zł netto w przypadku ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023

   • 1 209 zł netto w przypadku ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024

Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okresświadczeniowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyskanie dochodu, które nastąpiły zarówno w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy jak i zmiany które nastąpiły po tym roku.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanielub w pieczyzastępczej;

  • zawarła związek małżeński.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na bieżący okres oraz wypłata następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Natomiast na kolejny okres świadczeniowy zgodnie z poniższymi zasadami:

Termin złożenia wniosku Termin rozpatrzenia i wypłata
do dnia 31 sierpnia danego roku wypłata do dnia 31 października tego roku
od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku wypłata do dnia 30 listopada tego roku
od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku wypłata do dnia 31 grudnia tego roku
od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku wypłata do dnia 31 stycznia następnego roku
od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku wypłata do ostatniego dnia lutego następnego roku

Miejsce załatwienia

Postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzone jest w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, w Wydziale Świadczeń Alimentacyjnych, ul. Drewnowska 5.

Telefoniczna informacja Call Center: +48 (42) 638-59-69

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • elektronicznie:
  • portal informacyjno-usługowyemp@tia
 • osobiście:
  • w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w Wydziale Obsługi Świadczeniobiorców, w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców:
   ul. Urzędnicza 45, pok. 16, pok. 17, pok. 29
 • listownie:
  • Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
   ul. Urzędnicza 45
   91-304 Łódź

Termin składania dokumentów

Wnioski na bieżący okres świadczeniowy można składać w ciągu całego roku.
Wnioski na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego

druk do pobrania


wzór do pobrania
formularz elektroniczny (emp@tia)
 • Załącznik do wniosku

druk do pobrania


 • Kopia prawomocnego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd określającego wysokość zasądzonych alimentów
 • Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji za ostatnie 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku – w przypadku złożenia wniosku bez w/w zaświadczenia organ wzywa organ egzekucyjny do przesłania w/w dokumentu
 • Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
 • Informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą
 • Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osoby zobowiązanej do alimentacji - jeżeli wnioskodawca nie posiada takowych informacji, należy złożyć odpowiednie oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o nie posiadaniu żadnych informacji o dłużniku alimentacyjnym

druk do pobrania


Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

W przypadku uzyskania dochodu:

 • W roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
  • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany
 • Po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
  • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu

W przypadku utraty dochodu:

 • Dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu

W przypadku otrzymywania dochodów nieopodatkowanych (np. alimenty, stypendia):

 • Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny

druk do pobrania


W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

 • Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

druk do pobrania


 • Kopia umowy dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
 • Kopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

W przypadku osób zobowiązanych do alimentacji:

 • Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów
  na rzecz osób spoza rodziny
 • Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów

W przypadku osoby uprawnionej pełnoletniej, która nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności:

 • Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej

W przypadku opiekuna prawnego:

 • Kopia orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej

W przypadku cudzoziemców:

 • Kopia karty pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
 • W indywidualnych sprawach organ właściwy może poprosić o inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

druk do pobrania


W przypadku załączania kopii dokumentów ich oryginały należy przedstawić do wglądu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1300)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalenia dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1467)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź.

Realizatorzy
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Obsługi Świadczeniobiorców
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Świadczeń Alimentacyjnych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt