Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe” @

OPIS SPRAWY

“Becikowe” to jednorazowa zapomoga przyznawana z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Wynosi 1 000 zł (kwota wolna od podatku) na jedno dziecko. “Becikowe” przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 1 922 zł netto.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, listownie lub w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców

KROK 2
Czekaj na decyzję

o przyznaniu lub odmowie świadczenia

KROK 3
Odbierz świadczenie

świadczenie będzie wypłacone w terminie wskazanym w decyzji

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa może być w całości załatwiona elektronicznie
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Aby ustalić prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
  1. Po złożeniu wniosku prowadzone jest postępowanie administracyjne celem ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
  2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku lub braku wymaganych dokumentów, organ wzywa stronę w celu uzupełnienia wniosku.
 2. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie złożonego wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna orzekająca o przyznaniu bądź odmowie przyznania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 4. W przypadku przyznania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie będzie wypłacone w terminie określonym w decyzji.
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

“Becikowe” to jednorazowa zapomoga przyznawana z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Wynosi 1 000 zł (kwota wolna od podatku) na jedno dziecko.

“Becikowe” przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 1 922 zł netto.

Kryteria przyznania

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka
 • opiekunowi prawnemu albo
 • opiekunowi faktycznemu dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Warunek pozostawania pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • wniosek o przyznanie „becikowego” zostanie złożony po upływie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - po upływie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia
 • matka dziecka nie pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu
 • dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1.922,00 zł netto
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  • dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz wypłata następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Miejsce załatwienia

Postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka prowadzone jest w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, w Wydziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Urzędnicza 45.

Telefoniczna informacja Call Center: +48 (42) 638-59-69

Umawianie/rezerwacja wizyty

Niedotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • elektronicznie:
  • portal informacyjno-usługowyemp@tia
 • osobiście:
  • w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w Wydziale Obsługi Świadczeniobiorców, w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców:
   ul. Urzędnicza 45, pok. 16, pok. 17, pok. 29
 • listownie:
  • Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
   ul. Urzędnicza 45
   91-304 Łódź

Termin składania dokumentów

Wnioski są przyjmowane w terminie 12 miesięcy od dnia:

 1. narodzin dziecka
 2. objęcia dziecka opieką prawną
 3. objęcia dziecka opieką faktyczną
 4. przysposobienia dziecka

Sytuacje szczególne:

W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek o jednorazową zapomogę składa się nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
druk do pobrania
wzór do pobrania
formularz elektroniczny (emp@tia)
 • Załącznik do wniosku
druk do pobrania
 • Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

W przypadku uzyskania dochodu:

 • W roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany
 • Po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu

W przypadku utraty dochodu:

 • Dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu

W przypadku otrzymywania dochodów nieopodatkowanych (np. alimenty, stypendia):

 • Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny
druk do pobrania

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:

 • Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
druk do pobrania
 • Kopia umowy dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
 • Kopia umowy o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

W przypadku zasądzonych alimentów:

 • Kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów
 • W przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
 • Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • Informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą

W przypadku osób zobowiązanych do alimentacji:

 • Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób  spoza rodziny
 • Przekazy lub przelewy pieniężne potwierdzające wysokość zapłaconych alimentów

W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko:

 • Kopia prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację
 • Kopia zupełnego lub skróconego aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka
 • Kopia zupełnego aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany
 • Kopia prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne
 • Kopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka

W przypadku sprawowania opieki naprzemiennej:

 • Kopia prawomocnego orzeczenia sądu o opiece naprzemiennej sprawowanej w porównywalnych i powtarzających się okresach

W przypadku wystąpienia do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka:

 • Zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka

W przypadku przysposobienia dziecka:

 • Kopia prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego orzekającego o przysposobieniu dziecka

W przypadku opiekuna prawnego dziecka:

 • Zaświadczenie sądu lub orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka

W przypadku cudzoziemców:

 • Kopia karty pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub 186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kopia karty pobytu i decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy
 • W indywidualnych sprawach organ właściwy może poprosić o inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
druk do pobrania

W przypadku załączenia kopii dokumentów ich oryginały należy przedstawić do wglądu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2021 r. poz. 1481)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2021 r. poz. 199)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź.

Realizatorzy
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Obsługi Świadczeniobiorców
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Wypłat
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Świadczeń Rodzinnych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt