Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Kierowanie osób bezrobotnych na staże

OPIS SPRAWY

Osoby do 30 roku życia mogą być skierowane do 12 miesięcy na staż, osoby pow. 30 roku życia do 6 miesięcy.

Przez okres odbywania stażu bezrobotny otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku.

Na wniosek bezrobotnego, pracodawca zobowiązany jest do udzielenia urlopu w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu.

Po odbytym stażu pracodawca wystawia opinię o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zarejestruj się w urzędzie pracy

KROK 2

Odbierz skierowanie na staż

urząd ustala termin zawarcia umowy z pracodawcą i termin rozpoczęcia stażu

KROK 3

Wykonaj badania lekarskie

KROK 4

Rozpocznij staż

otrzymasz decyzję o przyznaniu stypendium stażowego

KROK 5

Odbierz stypendium

PRZYDATNE INFORMACJE

 • osoba bezrobotna zainteresowana podjęciem stażu zgłasza się osobiście do urzędu pracy w celu pobrania skierowania (wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się). Po otrzymaniu skierowania i po zaakceptowaniu przez pracodawcę na staż, zostaje skierowana na badania lekarskie.
 • po zawarciu umowy o zorganizowanie staż z pracodawcą, osoba bezrobotna otrzymuje decyzję o przyznaniu stypendium na okres wskazany w umowie i zostaje skierowana do obycia stażu.
 • przez okres odbywania stażu urząd, na podstawie dostarczanych list obecności stwierdzających obecność bezrobotnego na stażu, wypłaca stypendium w wysokosci 120% zasiłku.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. O skierowanie na staż można ubiegać się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi po uzyskaniu statusu bezrobotnego. Informacje o wolnych miejscach stażu można uzyskać kontaktując się osobiście z doradcą klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.
 2. Można także samodzielnie znaleźć pracodawcę, który podejmie się organizacji miejsca stażu. Jednak to, czy staż zostanie zorganizowany i czy zostanie wydane skierowanie na wolne miejsce odbywania stażu zależne jest od posiadania odpowiednich środków finansowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.
 3. Odrzucenie oferty stażu lub przerwanie jego odbywania (z własnej winy) skutkuje pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej!
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Korzystanie ze stażu pozwala więc zdobyć doświadczenie zawodowe, stwarzając tym samym większe szanse na uzyskanie zatrudnienia.

Kryteria przyznania

Na staż mogą być kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

Czas trwania

Na staż trwający do 6 miesięcy może zostać skierowany bezrobotny powyżej 30 roku życia.

Bezrobotny, który nie ukończył 30 roku życia może zostać skierowany do odbycia stażu przez okres do 12 miesięcy.

Stypendium stażowe

Podczas odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, przy czym okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych.

Obowiązywanie stypendium w czasie niezdolności do pracy

Za okres udokumentowanej niezdolności do pracy bezrobotny zachowuje prawo do stypendium. Niezdolność tę należy udokumentować elektronicznym zaświadczeniem lekarskim e-ZLA.

Przydatne informacje

 • w okresie odbywania stażu nadal pozostaje się osobą bezrobotną,

 • odbywający staż ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, nie ma prawa do urlopu bezpłatnego i okolicznościowego – są to uprawnienia związane z umową o pracę,

 • po zakończeniu stażu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu stażu, a od pracodawcy - opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

 • jeżeli osoba została skierowana na staż poza miejscem zamieszkania, może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu lub zwrot kosztów zakwaterowania w miejscowości, w której odbywa staż,

 • okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych,

 • okres pobierania stypendium nie wlicza się do okresu umożliwiającego nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,

 • jeżeli odrzuci się propozycję przyjęcia stażu lub z własnej winy przerwie jego odbywanie, traci się status osoby bezrobotnej,

 • Urząd na wniosek stażysty może rozwiązać z pracodawcą umowę o organizację stażu w przypadku niezrealizowania przez niego programu stażu lub niedotrzymania warunków jego organizacji, oczywiście po uprzednim wysłuchaniu organizatora stażu.

 • Urząd na wniosek organizatora lub z Urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w określonych przypadkach tj.: nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu, naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Skierowanie na staż następuje po podpisaniu umowy między Urzędem a organizatorem stażu.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91

93-121 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiscie
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   ul. Milionowa 91
   93-121 Łódź

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Rejestracja osoby bezrobotnej w urzędzie opisana została dokładnie w procedurze Rejestracja osób bezrobotnych

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – art. 53, art. 79

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych

Tryb odwoławczy

Świadczenia z tytułu bezrobocia przyznawane są w formie decyzji administracyjnych, od których przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego.

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt