Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Finansowanie osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy kosztów egzaminów i licencji @

OPIS SPRAWY

Sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji jest formą aktywizacji zawodowej dofinansowywaną przez urzędy pracy, umożliwiającą uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych lub koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Wsparcie skierowane jest do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji jest możliwe do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2
Ustal cel przyznania dofinansowania

podczas rozmowy z doradcą klienta

KROK 3
Czekaj na rozpatrzenie wniosku

pismo o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane jest pocztą

KROK 4
Podpisz umowę

o dofinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

KROK 5
Rozlicz się z umowy

złóż dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu lub uzyskanie licencji

PRZYDATNE INFORMACJE

 • druki dokumentów do pobrania dostępne na stronie internetowej urzędu w terminach określonych przez urząd w ramach prowadzonego naboru(https://lodz.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania)
 • możliwość złożenia wniosku online
 • składając wniosek online należy skorzystać z formularza ogólnego (Pismo do urzędu) i przesłać pliki wypełnionych dokumentów tj.: wniosku wraz z załącznikami.
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Finansowanie kosztów egzaminów i/lub licencji realizowane jest na wniosek osób bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi. Aby otrzymać przedmiotowe dofinansowanie należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów egzaminów i licencji oraz dokumenty wymagane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi (wymienione w polu „Wymagane dokumenty”).
 2. W związku z określonym limitem środków Funduszu Pracy, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zadanie, usługa ta dostępna jest okresowo. PUP w Łodzi ogłasza na stronie internetowej lodz.praca.gov.pl nabór wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminów i/lub licencji. Druk wniosku dostępny jest na stronie Urzędu w okresie prowadzenia naboru.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawierana jest umowa o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji określająca w szczególności:
  • nazwę i termin egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję;
  • kwotę sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji;
  • finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w formie bezpośredniej wpłaty przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję;
  • zobowiązanie bezrobotnego lub poszukującego pracy do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji;
  • zobowiązanie bezrobotnego lub poszukującego pracy do powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi o wynikach egzaminu lub uzyskaniu licencji i przedłożenia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu lub uzyskanie licencji.
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Finansowanie kosztów egzaminów i licencji realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych lub koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Koszt egzaminu lub uzyskania licencji Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi może sfinansować do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia.

Kryteria przyznania

O sfinansowanie kosztów egzaminów i/lub licencji może ubiegać się zarejestrowana w Urzędzie Pracy:

 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy:
  • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
  • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  • będąca żołnierzem rezerwy,
  • pobierająca rentę szkoleniową,
  • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Termin sfinansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

Sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji następuje bezpośrednio na konto organizatora wskazanej usługi po zawarciu umowy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi z osobą bezrobotną lub poszukującą pracy, a przed terminem egzaminu lub uzyskania licencji.

Uwaga: sfinansowanie kosztu egzaminu lub uzyskania licencji przyznaje się wyłącznie na pierwszy termin egzaminu. Terminy poprawkowe egzaminu lub uzyskania licencji osoba bezrobotna lub poszukująca pracy zobowiązana jest opłacić we własnym zakresie.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź
Infolinia powiatowych urzędów pracy:19 524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   ul. Milionowa 91
   93-121 Łódź
 • osobiście
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   ul. Milionowa 91
   93-121 Łódź
 • elektronicznie:
  • ePUAP
  • praca.gov.pl

Termin składania dokumentów

Terminy naborów wniosków ogłasza każdorazowo Dyrektor PUP w Łodzi.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów lub licencji – druk wniosku dostępny na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi (w terminach naborów wniosków) oraz:
formularz elektroniczny (ePUAP)
formularz elektroniczny (praca.gov.pl)
 • Deklaracja pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej po zdaniu egzaminu lub uzyskaniu licencji tzw. promesa - druk dostępny na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w terminach naborów wniosków
 • Deklaracja wnioskodawcy o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej po zdaniu egzaminu lub uzyskaniu licencji - druk wniosku dostępny na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w terminach naborów wniosków
 • Potwierdzenie z instytucji o terminie i koszcie egzaminu lub wydania licencji
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 690 z późn. zm.) - art. 40 ust. 3a
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014 poz. 667)

Tryb odwoławczy

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, osoba bezrobotna/ poszukująca pracy otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem, która nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) i od której nie przysługują środki odwoławcze

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt