Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Refundacja osobie bezrobotnej kosztów opieki nad dzieckiem @

OPIS SPRAWY

O refundację kosztów opieki może ubiegać się osoba bezrobotna, wychowująca dziecko do 6 roku życia lub dziecko niepełnosprawne do 7 roku życia, która podjęła zatrudnienie lub inna pracę zarobkową lub została skierowana na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie i osiąga z tego tytułu miesięcznie przychody brutto nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość refundacji przysługuje zgodnie z przedstawionymi dokumentami, w wysokości nie wyższej jednak niż połowa zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na rozpatrzenie wniosku

pismo o rozpatrzeniu wniosku wysłane jest pocztą

KROK 3

Ustal termin zawarcia umowy

urząd skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia terminu

KROK 4

Podpisz umowę

KROK 5

Złóż wniosek rozliczeniowy

KROK 6

Odbierz refundację

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • wysokość refundacji przysługuje zgodnie z przedstawionymi dokumentami, w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku dla bezrobotnych o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Osoba zainteresowana otrzymaniem refundacji kosztów opieki nad dzieckiem powinna złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.
 2. Złożony wniosek podlega ocenie pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawierana jest umowa i wypłacane dofinansowanie.
 4. W związku z określonym limitem środków Funduszu Pracy, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zadanie, usługa ta dostępna jest okresowo.
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem to możliwość zrefundowania – po wcześniejszym udokumentowaniu – części kosztów poniesionych w związku z opieką nad:

  • dzieckiem lub dziećmi do lat siedmiu,
  • osobą zależną, czyli taką, która ze względu na stan zdrowia lub wiek wymaga stałej opieki i jest połączona więzami rodzinnymi, powinowactwem lub zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą bezrobotną.

Miesięczna refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi wynosi 600,00 zł.

Okres pobierania

  • jeśli podjęto zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, zwrot kosztów będzie można otrzymywać przez okres do 6 miesięcy,
  • w przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem będzie można otrzymywać przez cały okres ich trwania.

Kryteria przyznania

O refundację można ubiegać się, jeśli zostaną spełnione poniższe warunki:

  • bycie osobą bezrobotną i wychowywanie co najmniej jednego dziecka do lat sześciu (lub dziecko niepełnosprawne do lat siedmiu) albo opieka nad osobą zależną,
  • podjęcie zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej,
  • skierowanie na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie,
  • miesięczne przychody nie przekroczą minimalnego wynagrodzenia.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91

93-121 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   ul. Milionowa 91, 93-121 Łódź
 • osobiście
  • ul. Milionowa 91
  • ul. Kilińskiego 102/102 a
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Terminy naboru wniosków ogłasza każdorazowo Dyrektor PUP w Łodzi

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dokonanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do 7 roku życia – druk wniosku dostępny na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi (w terminach naborów wniosków) oraz:
formularz elektroniczny (ePUAP)

Załączniki składane jednorazowo:

 • Kserokopia umowy o pracę, określająca podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub kserokopia decyzji administracyjnej o przyznaniu stypendium z tytułu odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia
 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka lub dzieci
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka lub dzieci do żłobka/przedszkola, lub kserokopia umowy zawartej z nianią/opiekunką
 • W przypadku dziecka niepełnosprawnego – kserokopia decyzji ZUS o uznaniu za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Załączniki składanie co miesiąc:

 • Zaświadczenie potwierdzające miesięczny przychód brutto z tytułu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej
 • Kserokopia listy obecności (w przypadku odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia)
 • Rachunek, faktura lub potwierdzenie zapłaty przelewem, potwierdzające wysokość poniesionych kosztów z tytułu opieki
 • Potwierdzenie zapłaty gotówką lub potwierdzenie zapłaty przelewem o wysokości poniesionych kosztów opieki (dotyczy osób, które maja podpisana umowę z nianią/opiekunką)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - art. 61

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt