Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Dofinansowanie osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy kosztów studiów podyplomowych @

OPIS SPRAWY

Dofinansowanie kosztu studiów podyplomowych jest formą aktywizacji zawodowej dofinansowywaną przez urzędy pracy, umożliwiającą pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, dzięki czemu osoba poszukująca pracy może zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.
Wsparcie skierowane jest do osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Dofinansowanie do studiów podyplomowych jest możliwe w wysokości 100% jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2
Uzasadnij cel przyznania dofinansowania

podczas rozmowy z doradcą klienta

KROK 3
Czekaj na rozpatrzenie wniosku
KROK 4
Podpisz umowę

o dofinansowanie kosztu studiów podyplomowych

KROK 5
Rozpocznij naukę
KROK 6
Odbierz decyzję o przyznaniu stypendium

decyzja wysyłana jest pocztą na adres osoby bezrobotnej

KROK 7
Odbierz stypendium

PRZYDATNE INFORMACJE

 • druki dokumentów do pobrania dostępne na stronie internetowej urzędu w terminach określonych przez urząd w ramach prowadzonego naboru (https://lodz.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania)
 • możliwość złożenia wniosku online
  składając wniosek online należy skorzystać z formularza ogólnego (Pismo do urzędu) i przesłać pliki wypełnionych dokumentów tj.: wniosku wraz z załącznikami
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • wydanie decyzji o przyznaniu stypendium z tytułu uczestnictwa w studiach podyplomowych w terminie 30 dni licząc od dnia rozpoczęcia udziału w szkoleniu
 • wysłanie decyzji pocztą na adres osoby bezrobotnej/ poszukującej pracy znajdujący się w elektronicznej bazie danych.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Dofinansowanie studiów podyplomowych realizowane jest na wniosek osób bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi. Aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.
 2. W związku z określonym limitem środków Funduszu Pracy, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zadanie, usługa ta dostępna jest okresowo. PUP w Łodzi ogłasza na stronie internetowej lodz.praca.gov.pl nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych. Druki wniosków dostępne są na stronie Urzędu w okresie prowadzenia naboru.
 3. Po złożeniu stosownych dokumentów i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Urząd Pracy zawiera z osobą bezrobotną umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Dofinansowanie studiów podyplomowych umożliwia pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, dzięki czemu osoba poszukująca pracy może zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje uzyskane na studiach pierwszego stopnia, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera potwierdzone odpowiednim dyplomem.

Kryteria przyznania

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w Urzędzie Pracy:

 • osoba bezrobotna,
  • osoba poszukująca pracy:
  • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
  • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  • będąca żołnierzem rezerwy,
  • pobierająca rentę szkoleniową,
  • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską;
  • uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Wysokość środków i ich przeznaczenie

Urząd pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów osoba bezrobotna otrzyma stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnychza pełny miesiąc.

Osobie, która w trakcie trwania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą uzyskuje stypendium w wysokości 20% zasiłku od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia studiów podyplomowych. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki społeczne

Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązuje się do zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania ich z jego winy.

Okres dofinansowania studiów podyplomowych

Dofinansowanie może być przyznane na cały okres trwania studiów.
Bezrobotnemu, który w trakcie odbywania studiów podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów oraz wypłaty stypendium do planowanego terminu ich ukończenia.

W związku z określonym limitem środków Funduszu Pracy, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zadanie, usługa ta dostępna jest okresowo. PUP w Łodzi ogłasza na stronie internetowej lodz.praca.gov.pl nabór wniosków o dofinansowanie studiów podyplomowych. Druk wniosku dostępny jest na stronie Urzędu w okresie prowadzenia naboru.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź
Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   ul. Milionowa 91
   93-121 Łódź
 • osobiście
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   ul. Milionowa 91
   93-121 Łódź
 • elektronicznie:
  • ePUAP
  • praca.gov.pl

Termin składania dokumentów

Terminy naborów wniosków ogłasza każdorazowo Dyrektor PUP w Łodzi

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych wraz z ofertą danej uczelni zawierającą informacje na temat wybranego kierunku studiów, liczbę godzin, harmonogram, koszty itp. Druk wniosku dostępny na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi (w terminach naborów wniosków)
formularz elektroniczny (ePUAP)
formularz elektroniczny (praca.gov.pl)
 • Oferta studiów podyplomowych - druk dostępny na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w terminach naborów wniosków 

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca dofinansowania kosztów studiów podyplomowych obowiązująca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.
  Dokument udostępniany jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu w sekcji: Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Dokumenty do pobrania (https://lodz.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 690, z późn. zm.) – art. 42a
 • ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667) – rozdział 4

Tryb odwoławczy

Świadczenia z tytułu bezrobocia przyznawane są w formie decyzji administracyjnych, od których przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego. Dotyczy wyłącznie decyzji o przyznaniu stypendium szkoleniowego.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, osoba bezrobotna/ poszukująca pracy otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem, która nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) i od której nie przysługują środki odwoławcze

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt