Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie pomocy na zagospodarowanie osobie opuszczającej pieczę zastępczą

OPIS SPRAWY

Świadczenie należne pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej, wypłacane nie później niż do ukończenia 26 roku życia.
Świadczenie przyznawane na wniosek wychowanka.
Wysokość świadczenia jest zależna od tego czy pełnoletni wychowanek pieczy zastępczej legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub nie legitymuje się takim orzeczeniem.
Termin rozpatrywania wniosku - bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 30 dni. Termin załatwienia sprawy może być przedłużony z uwagi na braki w dokumentacji do czasu jej uzupełnienia przez stronę.
Wypłata świadczenia w ciągu 30 dni od daty przyznania świadczenia.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w MOPS lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Czekaj

na decyzję w sprawie

KROK 3

Czekaj na wypłatę świadczenia

w ciągu 30 dni od daty przyznania świadczenia

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na zagospodarowanie.

Udzielenie pomocy na zagospodarowanie następuje na wniosek osoby usamodzielnianej.

Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń:

 • rozpatrzenie wniosku – maksymalnie w ciągu 30 dni od daty jego wpływu,
 • wydanie decyzji przyznającej lub decyzji odmownej przyznania świadczenia,
 • w przypadku przyznania - wypłata pierwszego świadczenia w ciągu 30 dni od daty jego przyznania
 • w przypadku odmowy przyznania pomocy – tryb odwoławczy opisano w sekcji Podstawa prawna
 • rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji – tryb odwoławczy opisano w sekcji Podstawa prawna
Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Wysokość pomocy na zagospodarowanie jest udzielana w wysokości nie niższej niż 2 039 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 4 077 zł.
Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, może być przyznana w formie rzeczowej. Wypłata następuje nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

Kryteria przyznania

Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

  • 3 lat - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
  • 1 roku - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Przez osobę usamodzielnianą rozumie się również osobę, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.

Do okresów pobytu w pieczy zastępczej wlicza się również okresy:

  1. pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone;
  2. pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności - nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia – jeżeli dziecko nadal przebywało w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz jeżeli uczy się w szkole, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej bez względu na jej dochód.
Osoby usamodzielniane są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał pomoc o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Przyznania pomocy na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:
 1. istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;
 2. osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;
 3. osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;
 4. stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 5. osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
 6. osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 1. Termin rozpatrywania wniosku - bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 30 dni.
 2. Wypłata świadczenia w ciągu 30 dni od daty przyznania świadczenia.
 3. Termin załatwienia sprawy może być przedłużony do czasu uzupełnienia przez stronę braków w dokumentacji.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Dział Świadczeń
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149

sekretariat tel. +48 (42) 664-04-00
poczta elektroniczna: wpis@mops.lodz.pl

Numery telefonów pracowników Działu Świadczeń prowadzących sprawy z zakresu przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania osoby, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej i nadal przebywa w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka:

 • +48 (42) 664 04 01 – przyjmowanie wniosków,
 • +48 (42) 664 04 12 – rozpatrywanie wniosków,
 • +48 (42) 664 04 14 – ostateczna akceptacja wniosków i podpisywanie decyzji w sprawie,
 • +48 (42) 664 04 22 – ostateczna akceptacja wniosków i podpisywanie decyzji w sprawie.

Umawianie/rezerwacja wizyty

W przypadku prawidłowo wypełnionego wniosku z wymaganą dokumentacją nie ma potrzeby umawiania się na wizytę w Urzędzie.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata za pełnomocnictwo
(opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)
17,00 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonać wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
Ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
   Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
   Dział Świadczeń
   ul. Piotrkowska 149
   90-440 Łódź
 • osobiście lub przez pełnomocnika:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
   Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
   Dział Świadczeń
   Łódź, ul. Piotrkowska 149, wejście od al. Kościuszki, parter – pok. Nr 1, I piętro – pokój nr 12 i 13, II piętro – sekretariat
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wniosek należy złożyć nie później niż przed ukończeniem 26 r.ż. przez osobę usamodzielnianą.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Dokument potwierdzający numer konta bankowego wskazanego przez stronę do wypłaty świadczenia
 • Oświadczenie osoby usamodzielnianej na co zostaną przeznaczone środki uzyskane z pomocy na zagospodarowanie

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

Tryb odwoławczy

Kodeks Postępowania Administracyjnego - odwołanie następuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem instytucji, która wydała decyzję.
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń uwzględni je w całości - wyda w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń nie zmieni zajętego stanowiska względem wydanej decyzji - prześle odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt