Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie pomocy na zagospodarowanie osobie opuszczającej pieczę zastępczą

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na zagospodarowanie.

Udzielenie pomocy na zagospodarowanie następuje na wniosek osoby usamodzielnianej.

Wniosek należy złożyć lub przesłać drogą pocztową na adres:
Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi
ul. Piotrkowska 149
90-440 Łódź

Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej:

 • rozpatrzenie wniosku - max. w ciągu 30 dni od daty złożenia lub od daty wpływu (wnioski przesłane drogą pocztową)
 • wydanie decyzji przyznającej lub decyzji odmownej przyznania pomocy na zagospodarowanie,
 • w przypadku przyznania pomocy - wypłata świadczenia w ciągu 30 dni od daty przyznania świadczenia,
 • w przypadku odmowy przyznania pomocy – tryb odwoławczy opisano w sekcji "Podstawa prawna"
 • rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji - tryb odwoławczy opisano w sekcji "Podstawa prawna"
Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Wysokość pomocy na zagospodarowanie jest udzielana w wysokości nie niższej niż 1 577 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3 154 zł.
Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, może być przyznana w formie rzeczowej. Wypłata następuje nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

Kryteria przyznania

Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

  • 3 lat - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
  • 1 roku - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Przez osobę usamodzielnianą rozumie się również osobę, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.

Do okresów pobytu w pieczy zastępczej wlicza się również okresy:

  1. pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone;
  2. pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności - nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia – jeżeli dziecko nadal przebywało w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz jeżeli uczy się w szkole, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Warunkiem przyznania pomocy na zagospodarowanie jest kryterium dochodowego - dochód miesięczny osoby usamodzielnianej nie przekracza kwoty 1 200 zł. W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1 200 zł, można przyznać pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.

Dochód osoby usamodzielnianej

Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Osoby usamodzielniane są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał pomoc o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Przyznania pomocy na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:
 1. istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;
 2. osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;
 3. osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;
 4. stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 5. osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
 6. osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 1. Termin rozpatrywania wniosku - bez zbędnej zwłoki, maks. do 30 dni
 2. Wypłata świadczenia w ciągu 30 dni od daty przyznania świadczenia
 3. Termin załatwienia sprawy może być przedłużony z uwagi na braki w dokumentacji do czasu jej uzupełnienia przez stronę.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149

tel. +48 (42) 664-04-02
tel. +48 (42) 664-04-00

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie
druk do pobrania
 • Dokument potwierdzający numer konta bankowego wskazanego przez stronę do wypłaty świadczenia
 • Zaświadczenie o zarobkach za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku
 • Oświadczenie osoby usamodzielnianej na co zostaną przeznaczone środki uzyskane z pomocy na zagospodarowanie

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111)

Tryb odwoławczy

Kodeks Postępowania Administracyjnego - odwołanie następuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem instytucji, która wydała decyzję.
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej uwzględni je w całości - wyda w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej nie zmieni zajętego stanowiska względem wydanej decyzji - prześle odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY