Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Skierowanie do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Skierowanie do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży następuje na podstawie:

 1. wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie,
 2. rodzinnego wywiadu środowiskowego, w trakcie którego dokonywana jest ocena sytuacji:
  • rodzinnej,
  • zdrowotnej,
  • mieszkaniowej,
  • finansowej.
 3. zaświadczenia lekarskiego wszystkich osób ubiegających się o skierowanie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych,
 4. skróconego odpisu aktu urodzenia każdego dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,
 5. orzeczenia o niepełnoprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie,
 6. opinii rejonowego pracownika socjalnego zawierająca uzasadnienie pobytu ,
 7. zaświadczenia o adresie zameldowania na pobyt stały, a w przypadku braku meldunku - zaświadczenie o ostatnim adresie zameldowania na pobyt stały.
 8. w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o skierowanie posiada zameldowanie na pobyt stały lub ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie innej gminy niż Łódź, dodatkowo niezbędne są:
  1. pisemna zgoda gminy, na terenie której osoba ubiegająca się o skierowanie posiada zameldowanie na pobyt stały lub ostatnie zameldowanie na pobyt stały, na ponoszenie odpłatności za pobyt w DSM,
  2. pisemnej opinii Ośrodka Pomocy Społecznej z gminy, na terenie której osoba ubiegająca się o skierowanie posiada zameldowanie na pobyt stały lub ostatnie zameldowanie na pobyt stały, zawierającej uzasadnienie pobytu.

Ośrodek wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu do placówki.

W wyjątkowych sytuacjach matki z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży mogą zostać przyjęte do DSM w trybie interwencyjnym i niezwłocznym uzupełnieniu dokumentacji po fakcie przyjęcia do Domu (dot. sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia).

Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu.

Na ternie Miasta Łodzi funkcjonuje jeden dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a. Dom zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Załatwienie sprawy odbywa się:

 • bez zbędnej zwłoki,
 • w ciągu1 miesiąca od dnia złożenia wniosku w sprawach wymagających przeprowadzania postępowania administracyjnego,
 • w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku– jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
90-012 Łódź,
ul. Kilińskiego 102/102a

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Będzińska 5
tel.: +48 (42) 684 44 81; fax: +48 (42) 681 61 07
e-mail: 3wps@mops.lodz.pl
Dział Pomocy Pozamaterialnej – (42) 684 44 81 w. 18

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie wniosku o skierowanie do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 51

Tryb odwoławczy

Postępowanie przed ośrodkiem pomocy społecznej jest dwuinstancyjne. Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Pracy Środowiskowej, który wydał decyzję administracyjną, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY