Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Skierowanie do mieszkania chronionego

OPIS SPRAWY

Ubiegać się o mieszkanie chronione może osoba, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek

o skierowanie do mieszkania chronionego

KROK 2
Czekaj

na spotkanie z Zespołem wydającym rekomendację

KROK 3
Odbierz rekomendację
KROK 4
Czekaj

na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego 

KROK 5
Przekaż pełną dokumentację

do wydania decyzji o skierowaniu

KROK 6
Odbierz decyzję

o skierowaniu do mieszkania chronionego oraz ustaleniu opłaty

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wymagane jest złożenie druków zaświadczeń lekarskich i wydanych druków w wersji papierowej
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, po złożeniu wniosku:

 1. Pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu, w terminie 14 dni roboczych od złożenia wniosku, a w sprawachniecierpiących zwłoki 2 dni roboczych.
  Zgodnie z art.106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji w sprawach cudzoziemców, o których mowa w art. 5a, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  W trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego dokonywana jest ocena sytuacji:
  • rodzinnej,
  • zdrowotnej,
  • mieszkaniowej,
  • finansowej.
 2. Załatwienie sprawy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

W zależności od indywidualnej sytuacji osoby/rodziny – pracownik socjalny podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego informuje o konieczności uzupełnienia niezbędnej do rozpoznania sprawy dokumentacji.

Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Mieszkanie chronione prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane.

W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

W przypadku mieszkań prowadzonych na zlecenie Miasta przyjęcie odbywa się w uzgodnieniu z podmiotem prowadzącym placówkę.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Załatwienie sprawy odbywa się:

 • bez zbędnej zwłoki,
 • w ciągu1 miesiąca od dnia złożenia wniosku w sprawach wymagających przeprowadzania postępowania administracyjnego,
 • w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku– jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydział Pomocy Stacjonarnej
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

Tel. kontaktowe:
887 467 429 (koordynator pracowników socjalnych)
+48 (42) 685-43-81
+48 (42)685-43-79

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Kilińskiego 102/102 A
   90-012 Łódź
 • osobiście:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Kilińskiego 102/102 A
   90-012 Łódź
 • pocztą elektroniczną: sekretariat@mops.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Brak terminu, wnioski są przyjmowane przez cały rok.

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie wniosku o skierowanie do mieszkania chronionego (w budynkach wyremontowanych w ramach programu pt.  "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi") wraz z rekomendacją
druk do pobrania
 • Wniosek o skierowanie do mieszkania chronionego (prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych)
druk do pobrania
rekomendacja do pobrania
 • Zaświadczenie lekarza psychiatry (dotyczy osób z zaburzeniami psychicznymi)
druk do pobrania
 • Zaświadczenie psychologa (dotyczy osób niepełnosprawnych intelektualnie)
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do mieszkania chronionego
druk do pobrania
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do mieszkania chronionego (prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych)
druk do pobrania
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku gdy osoba ubiegająca się posiada takie orzeczenie)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 53)

Tryb odwoławczy

Postępowanie przed ośrodkiem pomocy społecznej jest dwuinstancyjne. Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, który wydał decyzję administracyjną, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Pomocy Stacjonarnej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt