Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego @

OPIS SPRAWY

Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w ramach środków KFS zostało utworzone w celu zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujące zpowodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Wsparcie skierowane jest do pracowników jak i pracodawców.

Dofinansowanie można otrzymać w wysokości do 80% kosztów kształcenia ustawicznego lub w przypadku mikroprzedsiębiorstwa do 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2
Czekaj na rozpatrzenie wniosku
KROK 3
Podpisz umowę
KROK 4
Odbierz dofinansowanie
KROK 5
Rozlicz się z umowy

złóż dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
  składając wniosek online należy skorzystać z formularza ogólnego (pismo do urzędu) i przesłać pliki wypełnionych dokumentów tj.: wniosku wraz z załącznikami
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • druki dokumentów do pobrania dostępne na stronie internetowej urzędu w terminach określonych przez urząd w ramach prowadzonego naboru (https://lodz.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania)

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

 1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy to środki publiczne przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego zinicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące zpowodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
 2. Pracodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kształcenia ustawicznego lub w przypadku mikroprzedsiębiorstwa do 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy deminimis.
Informacje uzupełniające

Jakie koszty kształcenia ustawicznego pracowników mogą być dofinansowane z KFS?

Środki KFS otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi pracodawca może przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

Dyrektor Urzędu organizuje nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu wskazując priorytety wydatkowania środków KFS na dany rok, termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków oraz elementy, które brane będą pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków.
W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.
Wzór wniosku udostępniany jest przez Urząd i zawiera m.in.:

 • dane pracodawcy: nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacyjny REGON, oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, informacja o liczbie zatrudnionych pracowników, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
 • działania do sfinansowania z udziałem KFS (określenie potrzeb pracodawcy, kursy, studia podyplomowe i egzaminy, badania lekarskie i psychologiczne, ubezpieczenie NNW), liczbęosób według grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat iwięcej, których wydatek dotyczy, formy kształcenia ustawicznego, koszty kształcenia ustawicznego na osobęoraz termin realizacji wskazanych działań;
 • całkowitąwysokość wydatków, która będzie poniesiona na działania związane zkształceniem ustawicznym, wnioskowanąwysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę;
 • uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy oraz obowiązujących priorytetów wydatkowania środków KFS a w przypadku środków z rezerwy KFS – dodatkowo priorytetów wydatkowania środków rezerwy KFS;
 • uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS wraz z następującymi informacjami:
  • nazwa i siedziba realizatora usługi kształcenia ustawicznego,
  • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, a w przypadku kursów – posiadanie dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, jeżeli informacja ta nie jest dostępna w publicznych rejestrach elektronicznych,
  • nazwa i liczba godzin kształcenia ustawicznego,
  • cena usługi kształcenia ustawicznego w porównaniu z ceną podobnych usług oferowanych na rynku, o ile są dostępne;
 • informację o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.

Uwaga: Pracodawca dołącza do wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego:

 • dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis (w przypadku pracodawcy będącego przedsiębiorcą);
 • kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;
 • wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

Dopuszcza się negocjacje pomiędzy Dyrektorem a pracodawcą treści wniosku w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego oraz zakresu egzaminu.

Obowiązki pracodawcy w związku z uzyskaniem dofinansowania kształcenia ustawicznego

Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS następuje na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Urzędu działającym w imieniu Starosty, która określi szczegółowo warunki wsparcia oraz obowiązki stron.
W umowie określa się:

 • oznaczenie stron umowy oraz datę i miejsce jej zawarcia;
 • okres obowiązywania umowy;
 • wysokość środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów;
 • numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane środki zKrajowego Funduszu Szkoleniowego oraz termin ich przekazania;
 • sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków;
 • warunki wypowiedzenia umowy;
 • warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika, zwłaszcza w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym;
 • warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem;
 • sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy;
 • odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 • zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty danych dotyczących:
  • liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS, według tematyki kształcenia ustawicznego, płci, grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, poziomu wykształcenia oraz;
  • liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu – finansowane z udziałem środków KFS;
  • liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin – finansowane z udziałem środków KFS.

Rozpatrzony pozytywnie wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS stanowi załącznik do umowy.
Uwaga: Pracodawca musi podpisać umowę z pracownikiem objętym kształceniem ustawicznym ze środków KFS umowę określającą prawa i obowiązki stron. Umowa powinna zawierać m.in. zobowiązanie pracownika do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów w przypadku nie ukończenia przez pracownika kształcenia ustawicznego, ponieważ skutkuje to koniecznością zwrotu przez pracodawcę otrzymanych środków.

Realizacja postanowień umowy podlega kontroli Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski przyjmowane są w terminach ich naborów, ogłaszanych na stronie internetowej Urzędu, a rozpatrywane są w terminie wskazanym przez Dyrektora PUP w Łodzi w ogłoszeniu o naborze.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź
Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   ul. Milionowa 91
   93-121 Łódź
 • osobiście:
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   ul. Milionowa 91
   93-121 Łódź
 • elektronicznie:
  • ePUAP
  • praca.gov.pl

Termin składania dokumentów

Wnioski przyjmowane są w terminach ich naborów, ogłaszanych na stronie internetowej Urzędu

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wraz z załącznikami. (Formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w terminach naborów wniosków.)
formularz elektroniczny (ePUAP)
formularz elektroniczny (praca.gov.pl)

Pracodawca dołącza do wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego:

 • Dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis (w przypadku pracodawcy będącego przedsiębiorcą)
 • Kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu
 • Wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących

Pozostałe dokumenty

 • Zasady wsparcia pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi na 2022 rok. Dokument udostępniany jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu w sekcji: Dla pracodawców i przedsiębiorców - Dokumenty do pobrania (https://lodz.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 690 z późn. zm.) – art. 69a i 69b, art. 109 ust. 2d-2n, art. 22 ust. 1 i 4 pkt 3 i 4
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 117)
 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 743, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr. 121, poz. 810)
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9) oraz rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz. UE L 190/45)

Tryb odwoławczy

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Pracodawca otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem, która nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) i od której nie przysługują środki odwoławcze

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt