Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych @

OPIS SPRAWY

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowychjest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej zopłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych oddnia1stycznia 2023r. dodnia 31 grudnia 2023r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do odbiorcy paliw gazowych.

Przyznanie prawa do świadczenia jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2
Czekaj na informację lub decyzję 

otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia lub decyzję o odmowie

KROK 3
Odbierz świadczenie

świadczenie będzie wypłacone w terminie wskazanym w informacji

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa nie wymaga opłat
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • informacja może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Aby ustalić prawo do refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych należy złożyć wniosek.
 2. Po złożeniu wniosku prowadzone jest postępowanie administracyjne celem ustalenia prawa do refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.
  1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku lub braku wymaganych dokumentów, organ wzywa stronę w celu uzupełnienia wniosku.
  2. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Po przeprowadzonym postępowaniu organ:
  1. w przypadku przyznania świadczenia - wyśle na adres e-mail wskazany we wniosku informację o przyznaniu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych,
  2. w przypadku niespełnienia warunków do przyznania świadczenia - wyda decyzję orzekającą o odmowie prawa do refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Decyzja zostanie doręczona na adres zamieszkania.
 4. W przypadku przyznania prawa do refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, świadczenie będzie wypłacone w terminie określonym w informacji na rachunek bankowy podany we wniosku lub kartę przedpłaconą otrzymaną z Centrum.
Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowychjest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej zopłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych oddnia1stycznia 2023r. dodnia 31 grudnia 2023r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do odbiorcy paliw gazowych.

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest urządzenie grzewcze zasilane paliwem gazowym wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym rozumie się odbiorcę, który otrzymuje lub pobiera paliwa gazowe na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym. O refundację podatku VAT może ubiegać się osoba, która widnieje w umowie na dostarczanie gazu do mieszkania lub domu i która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Kryteria przyznania

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku gdy odbiorca paliw gazowychw gospodarstwie domowym:

 • wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy tj. 21-12-2022 r. , albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy
 • jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nieprzekracza kwoty 2100 zł lub
 • jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nieprzekracza kwoty 1500 zł

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • dochody z gospodarstwa rolnego
 • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Dochód gospodarstwa domowego ustala się jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 r. - w przypadku pierwszego wniosku złożonego dodnia 31-07-2023 r.
 • 2022 r. - w przypadku pierwszego wniosku złożonego wokresie oddnia 01-08-2023 r. dodnia 31-07-2024 r.
 • 2023 r. – w przypadku pierwszego wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2024 r. do dnia 30-09-2024 r.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Ustalenie prawa do refundacji podatku VAT oraz wypłata następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Miejsce załatwienia

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Wydział Świadczeń Rodzinnych
ul. Urzędnicza 45

Telefoniczna informacja Call Center: +48 (42) 638-59-69

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • elektronicznie:
  • ePUAP
 • listownie:
  • Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
   ul. Urzędnicza 45
   91-304 Łódź
 • osobiście:
  • w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w Wydziale Obsługi Świadczeniobiorców,
   w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców
   ul. Urzędnicza 45
   pok. 16, pok. 17, pok. 29

Termin składania dokumentów

Wnioski o wypłatę refundacji należy złożyć do 30-09-2024 roku lub po dniu 30-09-2024 roku w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. wraz z załącznikami - wypełnić, jeżeli faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych załączona do wniosku obejmuje 2023 r.
druk do pobrania
druk do pobrania
druk do pobrania
druk do pobrania
druk do pobrania
wzór do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. wraz z załącznikami – wypełnić, jeżeli faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych załączona do wniosku obejmuje 2024 r.
druk do pobrania

Wymagane załączniki do wniosku:

 • Faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku
 • Dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę
 • W indywidualnych sprawach organ właściwy może poprosić o dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.
druk do pobrania

W przypadku załączenia kopii dokumentów ich oryginały należy przedstawić do wglądu.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 poz. 2760)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź.

Realizatorzy
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Świadczeń Rodzinnych
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Obsługi Świadczeniobiorców
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt