Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego @

OPIS SPRAWY

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego to dodatek dla rodziców, opiekunów prawnych albo opiekunów, którzy przysposobili dziecko bądź wystąpili do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka oraz dla niepełnosprawnych osób uczących się na częściowe pokrycie zwiększonych wydatków związanych z ich rehabilitacją i kształceniem.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości (kwota wolna od podatku):

 • 150,00 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia,
 • 190,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, listownie lub w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców

KROK 2
Czekaj na decyzję

o przyznaniu lub odmowie świadczenia

KROK 3
Odbierz świadczenie

świadczenie będzie wypłacone w terminie wskazanym w decyzji

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa może być w całości załatwiona elektronicznie
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • dodatek możliwy do uzyskania tylko razem z zasiłkiem rodzinnym

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego nie stanowi samoistnego świadczenia, można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym.
 2. Aby go uzyskać należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

W przypadku przyznania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek będzie wypłacany w okresach miesięcznych, w terminach określonych w decyzji.

Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

 • 150,00 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia,
 • 190,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
Kryteria przyznania

Dodatek przysługuje:

 • matce lub ojcu
 • opiekunowi faktycznemu dzieckatj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka
 • opiekunowi prawnemu dziecka
 • osobie uczącej się

Warunkiem otrzymania dodatku jest:

 • posiadanie prawa do zasiłku rodzinnego. Rodzina musi spełnić kryteria wymagane do zasiłku rodzinnego.
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku dziecka do ukończenia 16 roku życia
 • posiadanie orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku dziecka powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na bieżący okres oraz wypłata następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Natomiast na kolejny okres zasiłkowy zgodnie z poniższymi zasadami:

Termin złożenia wnioskuTermin rozpatrzenia i wypłata
do 31 sierpnia danego rokuwypłata do 30 listopada tego roku
od dnia 1 września do dnia 31 października danego rokuwypłata do dnia 31 grudnia tego roku
od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego rokuwypłata do ostatniego dnia lutego następnego roku

Miejsce załatwienia

Postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego prowadzone jest w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, w Wydziale Świadczeń Rodzinnych ul. Urzędnicza 45.

Telefoniczna informacja Call Center: +48 (42) 638-59-69

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • elektronicznie:
  • portal informacyjno-usługowyemp@tia
 • osobiście:
  • w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w Wydziale Obsługi Świadczeniobiorców, w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców:
   ul. Urzędnicza 45, pok. 16, pok. 17, pok. 29
 • listownie:
  • Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
   ul. Urzędnicza 45
   91-304 Łódź

Termin składania dokumentów

Wnioski na bieżący okres zasiłkowy można składać w ciągu całego roku.

Wnioski na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
druk do pobrania
formularz elektroniczny (emp@tia)
 • Załącznik do wniosku
druk do pobrania
 • W indywidualnych sprawach organ właściwy może poprosić o dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
druk do pobrania

W przypadku załączenia kopii dokumentów ich oryginały należy przedstawić do wglądu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466 )
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2021 r. poz. 1481)
 • uchwała nr XVI/361/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 17 września 2015 r. poz. 3586)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź.

Realizatorzy
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Obsługi Świadczeniobiorców
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Wypłat
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Świadczeń Rodzinnych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt