„ŁÓDZKA REWITA II”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest realizowany w okresie 1.09.2019 r. do 31.05.2021 r., w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości VIII.3.4. Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Partnerstwie Miasta Łodzi jako Partnera Projektu i Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej jako Lidera Projektu.

Realizacja przedsięwzięcia uzasadniona jest zdiagnozowanymi potrzebami i oczekiwaniami grupy docelowej, do której skierowany jest projekt. Działania podjęte w ramach współpracy skoncentrowane są na wzroście przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi w celu przygotowania ich do podjęcia, podjęcie i utrzymanie samozatrudnienia przez 12 miesięcy. Zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw przez objecie kompleksowym programem przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ na lata 2014-2020.

Lider projektu posiada doświadczenie w realizacji zadań w zakresie aktywizacji zawodowej, co zapewni prawidłowe wykonanie zadań i efektywną realizację założeń projektu.

Kontakt:

Biuro Lidera projektu:

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

90-135 Łódź, ul. Narutowicza 34

tel: (42) 208 93 23, +48 797 991 360

Biuro Partnera projektu:

Urząd Miasta Łodzi, Departament Pracy, Edukacji i Sportu,

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

 93-590 Łódź, Al. Politechniki 32 (pok. 227),

tel: (42) 638 46 32, (42) 638 54 51


Metryka strony i historia zmian