„ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2021 r., w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości VIII.3.4. Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Partnerstwie Miasta Łodzi, jako Partnera Projektu i Fundacji Innowacja i Wiedza, jako Lidera Projektu.

Realizacja przedsięwzięcia uzasadniona jest zdiagnozowanymi potrzebami i oczekiwaniami grupy docelowej, do której skierowany jest projekt. Działania podjęte w ramach współpracy skoncentrowane są na wzroście przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi w celu przygotowania ich do podjęcia, podjęcie i utrzymanie samozatrudnienia przez 12 miesięcy. Zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw przez objecie kompleksowym programem przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ na lata 2014-2020.

Lider projektu posiada doświadczenie w realizacji zadań w zakresie aktywizacji zawodowej, co zapewni prawidłowe wykonanie zadań i efektywną realizację założeń projektu.

Kontakt:

Biuro Lidera projektu:
Fundacja Innowacja i Wiedza
Al. Komisji Edukacji Narodowej 18, lok. 5B; 02-797 Warszawa
tel: (42) 230 92 09

Biuro Partnera projektu:
Urząd Miasta Łodzi, Departament Pracy, Edukacji i Kultury
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
93-590 Łódź, Al. Politechniki 32 (pok. 227),
tel:  (42) 638 54 51, (42) 638 46 32


Metryka strony i historia zmian