Projekt „Łódzka Rewita III” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020

„ŁÓDZKA REWITA III”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2020 r. do 31.08.2022  r. w ramach: Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – Miasto Łódź, RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Łódzką Izbą Przemysłowo – Handlową w partnerstwie z Miastem Łódź.

Realizacja przedsięwzięcia uzasadniona jest zdiagnozowanymi potrzebami i oczekiwaniami grupy docelowej, do której skierowany jest projekt. Działania podjęte w ramach współpracy skoncentrowane są na wzroście przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi w celu przygotowania ich do podjęcia, podjęcie i utrzymanie samozatrudnienia przez 12 miesięcy. Zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw przez objecie kompleksowym programem przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ na lata 2014-2020.

Lider projektu posiada doświadczenie w realizacji zadań w zakresie aktywizacji zawodowej, co zapewni prawidłowe wykonanie zadań i efektywną realizację założeń projektu.

Biuro projektu Lidera: Łódzka Izba Przemysłowo–Handlowa, ul. G. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, tel. 511-515-222, m.raczynski@izba.lodz.pl

Biuro projektu Partnera: Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Departament Pracy, Edukacji i Kultury, al. Politechniki 32, pok. 225, tel.: (42) 638-46-53


Metryka strony i historia zmian