Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Inne materiały sesyjne
225/2020
Tytuł: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za 2019 rok
Treść materiału (skan): MOPS_spraw_2019_20200828.pdf
Treść materiału: MOPS_spraw_2019_20200828.doc
196/2020
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku
Treść materiału (skan): Kul_196_wyk_plan_fin_20200818.pdf
Treść materiału: Kul_196_wyk_plan_fin_20200818.doc
192/2020
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Łódzkie Centrum Wydarzeń za I półrocze 2020 roku
Treść materiału (skan): BPM_192_wyk_plan_fin_20200807.pdf
Treść materiału: BPM_192_wyk_plan_fin_20200807.doc
191/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji w pierwszym półroczu 2020 r. Uchwały Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości gruntowych
Treść materiału (skan): WDM_191_XXXIV_real_uchw_Ipol_20200819.pdf
Treść materiału: WDM_191_XXXIV_real_uchw_Ipol_20200819.doc
190/2020
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „inlodz21” za I półrocze 2020 roku
Treść materiału (skan): BAr_190_wyk_plan_fin_20200728.pdf
Treść materiału: BAr_190_wyk_plan_fin_20200728.doc
180/2020
Tytuł: Informacja o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia bądź uniemożliwienia korzystania z nieruchomości lub obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planów miejscowych oraz informacja dotycząca wydanych decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planów miejscowych, uwzględniające okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Treść materiału (skan): WDM_ogr_korz_nier_20200703.pdf
Treść materiału: WDM_ogr_korz_nier_20200703.doc
160/2020
Tytuł: Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi za 2019 r.
Treść materiału (skan): ZP_160_sprawozdanie_20200618.pdf
Treść materiału: ZP_160_sprawozdanie_20200618.doc
150/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2019 r.
Treść materiału (skan): ZSS_150_sprawozdanie_20200615.pdf
Treść materiału: ZSS_150_sprawozdanie_20200615.doc
149/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2019 r.
Treść materiału (skan): ZSS_149_sprawozdanie_20200615.pdf
Treść materiału: ZSS_149_sprawozdanie_20200615.doc
148/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2019 r.
Treść materiału (skan): ZSS_148_sprawozdanie_20200615.pdf
Treść materiału: ZSS_148_sprawozdanie_20200615.doc
147/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2019
Treść materiału (skan): ZSS_147_sprawozdanie_20200615.pdf
Treść materiału: ZSS_147_sprawozdanie_20200615.doc
146/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019
Treść materiału (skan): ZSS_146_sprawozdanie_20200615.pdf
Treść materiału: ZSS_146_sprawozdanie_20200615.doc
145/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020” w 2019 roku
Treść materiału (skan): ZSS_145_sprawozdanie_20200615.pdf
Treść materiału: ZSS_145_sprawozdanie_20200615.doc
144/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 planu nadzoru nad działającymi na terenie Miasta Łodzi żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami wpisanymi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi
Treść materiału (skan): ZSS_144_sprawozdanie_20200615.pdf
Treść materiału: ZSS_144_sprawozdanie_20200615.doc
143/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku
Treść materiału (skan): ZSS_143_sprawozdanie_20200615.pdf
Treść materiału: ZSS_143_sprawozdanie_20200615.doc
124/2020
Tytuł: Raport o stanie Miasta za 2019 r.
Treść materiału (skan): BS_raport_20200608.pdf
109/2020
Tytuł: Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019
Treść materiału (skan): MOPS_109_sprawozdanie_20200518.pdf
Treść materiału: MOPS_109_sprawozdanie_20200518.doc
100/2020
Tytuł: Ocena zasobów pomocy społecznej. Raport za 2019 r.
Treść materiału (skan): MOPS_100_raport_OZPS_20200504.pdf
97/2020
Tytuł: Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”
Treść materiału (skan): BPS_097_Sprawozdanie_20200507.pdf
Treść materiału: BPS_097_Sprawozdanie_20200507.doc
75/2020
Tytuł: Program Wspierania Rodziny w Łodzi 2018-2020. Sprawozdanie z realizacji za 2019 rok
Treść materiału: MOPS_075_sprawozdanie_PWR_20200402.pdf
55/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019
Treść materiału (skan): ZSS_055_spr_MPPN_2019_20200403.pdf
Treść materiału: ZSS_055_spr_MPPN_2019_20200403.doc
53/2020
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok, Łódzkie Centrum Wydarzeń
Treść materiału (skan): BPM_053_wyk_plan_fin_20200310.pdf
Treść materiału: BPM_053_wyk_plan_fin_20200310.doc
48/2020
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok
Treść materiału (skan): Kul_048_wyk_plan_fin_20200316.pdf
Treść materiału: Kul_048_wyk_plan_fin_20200306.doc
47/2020
Tytuł: Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za IV kwartał 2019 roku
Treść materiału (skan): MPU_047_spr_mpzp_20200304.pdf
Treść materiału: MPU_047_spr_mpzp_20200304.doc
46/2020
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „inlodz21” za 2019 rok
Treść materiału (skan): BAr_046_wyk_plan_fin_20200303.pdf
Treść materiału: BAr_046_wyk_plan_fin_20200303.doc
25/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji w drugim półroczu 2019 r. Uchwały Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości gruntowych
Treść materiału (skan): p20_025_20200212.pdf
Treść materiału: p20_025_20200212.doc
BRM nr 4/2020
Tytuł: Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi za okres od 21 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku
Treść materiału (skan): p20_004r_20200205.pdf
Treść materiału: p20_004r_20200205.doc

Inne materiały sesyjne - 2019

 • Druk nr BRM 313/2019 (858 KB)

  Protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi kontroli prawidłowości sprzedaży stanowiących własność Gminy lokali mieszkalnych
 • Druk nr 348/2019 (6 MB)

  Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za III kwartał 2019 roku
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta za rok szkolny 2018/2019 (1 MB)

  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach prowadzonych przez miasto Łódź oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty
 • Druk nr 318/2019 (3 MB)

  Sprawozdanie z realizacji w pierwszym półroczu 2019 r. Uchwały Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości gruntowych
 • Druk nr 304/2019 (948 KB)

  Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego - Łódzkie Centrum Wydarzeń za I półrocze 2019 rok
 • Druk nr 303/2019 (2 MB)

  Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za II kwartał 2019 roku
 • Druk nr 300/2019 (4 MB)

  Sprawozdanie z realizacji "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014-2017"
 • Druk nr 299/2019 (3 MB)

  Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku
 • Druk nr 198/2019 (739 KB)

  Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. "inLodz21" za I półrocze 2019 roku
 • Druk BRM nr 146/2019 (465 KB)

  Protokół z kontroli
 • Druk nr 169/2019 (5 MB)

  Sprawozdanie z realizacji "Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020" w 2018 r.
 • Druk nr 168/2019 (1 MB)

  Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. planu nadzoru nad działającymi na terenie Miasta Łodzi żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami wpisanymi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi
 • Druk nr 167/2019 (547 KB)

  Sprawozdanie z realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się!" finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2018 r.
 • Druk nr 166/2019 (585 KB)

  Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Łódzka Karta Dużej Rodziny" w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r.
 • Druk nr 165/2019 (538 KB)

  Sprawozdanie z realizacji "Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi" finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2018 r.
 • Druk nr 164/2019 (602 KB)

  Sprawozdanie z realizacji "Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie" finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2018 r.
 • Druk nr 163/2019 (717 KB)

  Sprawozdanie z realizacji "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi" finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2018 r.
 • Druk nr 162/2019 (2 MB)

  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018
 • Druk nr 161/2019 (3 MB)

  Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych za rok 2018
 • Druk nr 144/2019 (7 MB)

  Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi za 2018 r.
 • Druk nr 139/2019 (7 MB)

  Raport o stanie Miasta 2018
 • Druk nr 138/2019 (4 MB)

  Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2018
 • Druk nr 124/2019 (868 KB)

  Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za 2018 rok
 • Druk nr 123/2019 (3 MB)

  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018
 • Druk nr 96/2019 (17 MB)

  Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji "Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018"
 • Druk nr 95/2019 (3 MB)

  Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznychi realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za I kwartał 2019 roku
 • Druk nr 89/2019 (995 KB)

  Program Wspierania Rodziny w Łodzi 2018-2020 - Sprawozdanie z realizacji za 2018 rok
 • Druk nr 88/2019 (727 KB)

  Informacja o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia bądź uniemożliwienia korzystania z nieruchomości lub obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planów miejscowych oraz informacja dotycząca wydanych decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planów miejscowych, uwzględniające okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
 • Druk nr 83/2019 (2 MB)

  Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (20.03.2019 12:58)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (03.03.2020 12:02)

Informację opracował(a): Małgorzata Woźniak (21.08.2019)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej

Ilość odwiedzin: 7446

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
03.03.2020 12:02 Adrian Beer Modyfikacja treści
05.02.2020 12:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.02.2020 12:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.02.2020 12:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.02.2020 12:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.02.2020 12:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.02.2020 12:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.02.2020 12:02 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.02.2020 12:00 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.02.2020 12:00 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.02.2020 11:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.02.2020 11:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.02.2020 11:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.02.2020 11:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
20.01.2020 15:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.12.2019 12:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.11.2019 14:04 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.11.2019 11:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.11.2019 11:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
11.09.2019 10:11 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.08.2019 12:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.08.2019 12:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
21.08.2019 11:30 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
21.08.2019 11:30 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
21.08.2019 11:24 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
21.08.2019 11:23 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
21.08.2019 11:22 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
19.08.2019 13:06 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.08.2019 10:31 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.08.2019 10:30 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.08.2019 13:47 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
13.08.2019 13:36 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
13.08.2019 13:35 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.06.2019 14:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.06.2019 14:12 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.06.2019 14:10 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.06.2019 14:09 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.06.2019 14:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.06.2019 14:06 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.06.2019 14:05 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.06.2019 14:03 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.06.2019 14:02 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
10.06.2019 15:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.06.2019 09:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.06.2019 09:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.05.2019 15:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
06.05.2019 13:49 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.05.2019 13:48 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.04.2019 13:20 Adrian Beer Modyfikacja treści
24.04.2019 13:20 Adrian Beer Modyfikacja treści
24.04.2019 13:19 Adrian Beer Modyfikacja treści
24.04.2019 13:17 Adrian Beer Modyfikacja treści
18.04.2019 15:02 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
18.04.2019 15:00 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.04.2019 15:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.04.2019 15:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.04.2019 15:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.04.2019 15:20 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.04.2019 15:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.04.2019 15:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.04.2019 10:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2019 13:24 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
20.03.2019 12:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
20.03.2019 12:58 Tomasz Wilk Utworzenie strony