Szansa dla Ciebie – V edycja

Miasto Łódź realizuje, w partnerstwie ze Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o., projekt „Szansa dla Ciebie – V edycja”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 90 mieszkańców obszaru rewitalizacji i osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: a) osoby po 50. roku życia; b) kobiety; c) długotrwale bezrobotni; d) osoby z niepełnosprawnościami; e) osoby o niskich kwalifikacjach.

Pozostający bez pracy mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup, mogą stanowić max. 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych projektem.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

 1. doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania
 2. warsztat aktywizacji zawodowej
 3. kurs księgowo-kadrowy
 4. kurs kierowcy zawodowego
  • C, C+E oraz kurs kwalifikacji wstępnej
  • D na bazie kat. B oraz kurs kwalifikacji wstępnej
 5. szkolenia otwarte zgodne z IPD
 6. pośrednictwo pracy
 7. staże zawodowe.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź i Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o. (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.

Projekt będzie wdrażany do końca czerwca 2023 r.


Metryka strony i historia zmian