„Nowy start II – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”

Miasto Łódź w partnerstwie z INSE Instytutem Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka komandytowa, rozpoczyna realizację projekt pn. „Nowy start II – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji wśród uczestników projektu i pozyskanie przez nich stałego zatrudnienia. Wsparciem zostaną objęte 32 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujące obszar rewitalizacji lub przeniesione w związku z wdrażaniem tego procesu.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  1. Identyfikacja potrzeb i przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.
  2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne.
  3. Indywidualna profilaktyka uzależnień.
  4. Indywidualne poradnictwo obywatelsko-prawne.
  5. Zawodowe szkolenia modułowe.
  6. Staże zawodowe.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź oraz INSE Instytut Nauk Społeczno–Ekonomicznych sp. z o.o. – spółka komandytowa (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.       

Okres realizacji projektu: 01.06.2022 r.- 31.03.2023 r.

Wartość projektu ogółem: 598 288,26 zł

Wartość dofinansowanie: 564 765,06 zł

Kontakt:

Biuro Lidera projektu:
Instytut Nauk Społeczno–Ekonomicznych sp. z o.o. – spółka komandytowa
ul. Piotrkowska 55/113, 90-413 Łódź
tel. 42 630 01 40

Biuro Partnera projektu:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź
tel. 42 272 63 79


Metryka strony i historia zmian