Czas na zmiany V – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

Miasto Łódź w partnerstwie z Instytutem Nauk Społeczno – Ekonomicznych sp. z o.o. – spółką komandytową, rozpoczyna realizację projekt pn. „Czas na zmiany V – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród 45 osób pozostających bez pracy w tym min. 23 obywateli Ukrainy. Wsparciem objętych zostanie 10 osób biernych zawodowo oraz 35 bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących obszar rewitalizacji lub przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  1. Identyfikacja potrzeb i przygotowanie indywidualnego planu działania
  2. Modułowe szkolenia i kursy zawodowe
  3. Indywidualne pośrednictwo pracy
  4. Staże zawodowe

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź oraz Instytut Nauk Społeczno–Ekonomicznych sp. z o.o. – spółka komandytowa (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.

Okres realizacji projektu: 1.09.2022 r. – 30.04.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 1 036 041,29 zł
Kwota dofinansowania: 984 239,22 zł

 Kontakt:

Biuro Lidera projektu:
INSE Instytut Nauk Społeczno–Ekonomicznych sp. z o.o. – spółka komandytowa
Łódź, ul. Piotrkowska 66
tel. 42 633 17 19

Biuro Partnera projektu:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
Urzędu Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 153
tel. 42 272 63 65


Metryka strony i historia zmian