Łódzka rewitalizacja społeczna III

Miasto Łódź realizuje, w partnerstwie z Fundacją Inkubator, projekt „Łódzka rewitalizacja społeczna III”.

Projekt dofinansowany z EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie", Działania VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia", Poddziałania VIII.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia 50 osób bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi i osób przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu, w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby 50+, osoby z niskimi kwalifikacjami oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  1. Identyfikacja potrzeb i Poradnictwo zawodowe;
  2. Szkolenia zawodowe, kursy i egzaminy kwalifikacyjne;
  3. Staże zawodowe;
  4. Pośrednictwo pracy.

Wspólna realizacja projektu przez Miasto Łódź i Fundację Inkubator (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.

Okres realizacji projektu:                   01.07.2022 r. – 30.09.2023 r.
Całkowita wartość projektu:              915 368,25 zł
Kwota dofinansowania:                     823 931,42 zł

Kontakt:

Biuro Projektu (lider):
Fundacja Inkubator
ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel.: 42 637 01 78

Biuro Partnera:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ
ul. Piotrkowska 171
90-447 Łódź
tel. 42 638 42 40


Metryka strony i historia zmian