Aktywizacja - rewitalizacja

Miasto Łódź w partnerstwie z HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna, rozpoczyna realizację projekt pn. „Aktywacja - rewitalizacja”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 30 osób pozostających bez pracy z obszaru rewitalizacji miasta Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu, w tym w szczególności 50+, długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami i o niskich kwalifikacjach.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  1. Poradnictwo zawodowe z identyfikacją potrzeb i opracowaniem IPD.
  2. Grupowe poradnictwo zawodowe – warsztaty z proaktywnego poszukiwania pracy.
  3. Szkolenia służące podnoszeniu kompetencji ICT.
  4. Szkolenia służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych.
  5. Staże zawodowe.
  6. Pośrednictwo pracy.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź oraz HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna  (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.     

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Wartość projektu ogółem: 595 028,10 zł

Wartość dofinansowanie: 565 276,69 zł 

Kontakt:

Biuro Lidera projektu:
HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna
Łódź, ul. Targowa 27,
tel. 42 250 54 13 

Biuro Partnera projektu:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
Urzędu Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 171
tel. 42 638 57 58


Metryka strony i historia zmian