Czas na zmiany III – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

Miasto Łódź realizuje, w partnerstwie z Instytutem Nauk Społeczno – Ekonomicznych sp. z o.o. – spółka komandytowa projekt pn. „Czas na zmiany III – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród 280 osób - mieszkańców obszaru rewitalizacji lub przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

  1. osoby po 50 roku życia;
  2. kobiety;
  3. długotrwale bezrobotni;
  4. osoby z niepełnosprawnościami;
  5. osoby o niskich kwalifikacjach;
  6. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup (ta grupa może stanowić max. 20% ogólnej liczby osób objętych projektem.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  1. Identyfikacja potrzeb i przygotowanie indywidualnego planu działania;
  2. Modułowe szkolenia i kursy zawodowe;
  3. Indywidualne pośrednictwo pracy;
  4. Staże zawodowe.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź oraz Instytut Nauk Społeczno – Ekonomicznych sp. z o.o. – spółka komandytowa (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.        

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. – 30.06.2023 r.

Wartość projektu ogółem: 5 229 206,72 zł

Wartość dofinansowanie: 4 706 286,04 zł

Kontakt:
Biuro Lidera projektu:
Łódź, ul. Piotrkowska 55/111
tel. 42 633 17 19

Biuro Partnera projektu:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 113
tel. 42 272 63 65


Metryka strony i historia zmian