„Szansa dla Ciebie – VI edycja”

Miasto Łódź realizuje, w partnerstwie ze Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o., projekt „Szansa dla Ciebie – VI edycja”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lider: Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o.

Partner: Miasto Łódź

Okres realizacji projektu: 1.11.2022 r. – 31.08.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 766 065,63 zł

Kwota dofinansowania ze środków EFS: 727 355,63 zł

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 30 mieszkańców obszaru rewitalizacji i osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: a) osoby po 50. roku życia; b) kobiety; c) długotrwale bezrobotni; d) osoby z niepełnosprawnościami; e) osoby o niskich kwalifikacjach.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  1. Indywidualne Plany Działań
  2. Poradnictwo zawodowe – grupowe - warsztat aktywizacji zawodowej
  3. kurs kierowcy zawodowego
    • C, C+E oraz kurs kwalifikacji przyspieszonej
  4. szkolenia otwarte zgodne z IPD
  5. pośrednictwo pracy
  6. staże zawodowe.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź i Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o. (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.

Kontakt:

Biuro Lidera projektu:
Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o. o.
ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
tel.: 42 630 31 93
www.studiumnt.pl

Biuro Partnera projektu:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
Urzędu Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 153
tel. 42 272 63 67


Metryka strony i historia zmian