„Rewitalizacja po łódzku II”

Miasto Łódź realizuje, w partnerstwie z Fundacją Inkubator, projekt pt.: „Rewitalizacja po łódzku II”, dofinansowany z EFS w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działania IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania IX.1.3 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź". Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 30 osób bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi i osób przeniesionych w związku z wdrożeniem tego procesu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  1. opracowanie Indywidualnego Planu Reintegracji,
  2. aktywizacja społeczna,
  3. indywidualne poradnictwo,
  4. aktywizacja edukacyjno-społeczna,
  5. szkolenia, kursy, egzaminy zawodowe, staże, pośrednictwo pracy.

Realizacja projektu przez Miasto Łódź i Fundację Inkubator (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.

Okres realizacji projektu: 01.09.2022 r. – 30.06.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 517 446,26 zł
Kwota dofinansowania: 491 573,95 zł

Kontakt:

Biuro Lidera Projektu:
Fundacja Inkubator
90-349 Łódź
ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24
tel.: 42 637 01 78

Biuro Partnera:
Urząd Miasta Łodzi
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
90-447 Łódź
ul. Piotrkowska 171
tel.: 42 272 63 85


Metryka strony i historia zmian