Płyń Łodzią po morzu języków – III edycja

Miasto Łódź w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym Progres Jagóra i Nordyński spółka jawna, rozpoczyna realizację projekt pn. „Płyń Łodzią po morzu języków – III edycja ”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu zdobycie kwalifikacji językowych przez m.in. 212 mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu.

W projekcie objęte wsparciem zostaną 264 osoby 50+ i niskich kwalifikacjach.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  1. Przeprowadzenie kursu z języka angielskiego lub niemieckiego na różnych poziomach (2 x 60h).
  2. Przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabycie kompetencji językowych.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź oraz Centrum Szkoleniowego Progres Jagóra i Nordyński spółka jawna (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. – 30.06.2023 r.

Wartość projektu ogółem: 577 133 85 zł

Wartość dofinansowanie: 513 649,12 zł 

Kontakt:

Biuro Lidera projektu:

Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński spółka jawna
ul. Pomorska 40, Łódź
tel. 42 632 88 97

Biuro Partnera projektu:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
Urzędu Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 171
tel. 42 638 57 58


Metryka strony i historia zmian