Łódzka rewitalizacja społeczna II

Miasto Łódź realizuje, w partnerstwie z Fundacją Inkubator, projekt „Łódzka Rewitalizacja Społeczna II”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 80 osób bezrobotnych i biernych zawodowo - mieszkańców obszaru rewitalizacji i osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

  1. osoby po 50. roku życia;
  2. kobiety;
  3. długotrwale bezrobotni;
  4. osoby z niepełnosprawnościami;
  5. osoby o niskich kwalifikacjach.

Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup, mogą stanowić max. 20% ogólnej liczby osób objętych projektem.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  1. Identyfikacja potrzeb i poradnictwo zawodowe;
  2. Szkolenia zawodowe, kursy i egzaminy kwalifikacyjne;
  3. Pośrednictwo pracy;
  4. Staże zawodowe.

Wspólna realizacja projektu przez Miasto Łódź i Fundację Inkubator (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.

Okres realizacji projektu:                  01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.
Całkowita wartość projektu:              1 031 017,50  zł
Kwota dofinansowania:                        927 915,75  zł

Kontakt:
Biuro Projektu (lider):
Fundacja Inkubator
ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel.: 42 633 16 55

Biuro Partnera:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ
ul. Piotrkowska 113
90-430 Łódź
tel. 42 638 42 40


Metryka strony i historia zmian