„Aktywni zawodowo z obszaru rewitalizacji Miasta Łódź”

„Aktywni zawodowo z obszaru rewitalizacji Miasta Łódź”

Miasto Łódź w partnerstwie z liderem, Fundacją AKME, realizuje projekt pt.: „Aktywni Zawodowo z Obszaru Rewitalizacji Miasta Łódź”, dofinansowany z EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działania VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia” Poddziałania VIII.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia w grupie 50 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym min 5 osób z Ukrainy), zamieszkałych na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi lub przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji - poprzez realizację kompleksowej, indywidualnej ścieżki aktywizacyjnej obejmującej niezbędne i adekwatne do potrzeb danej
osoby formy wsparcia.

Zadania projektu:
1. identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Reintegracji,
2. poradnictwo zawodowe,
3. pośrednictwo pracy,
4. wsparcie asystenta integracji zawodowej,
5. szkolenia zawodowe,
6. staże zwodowe.

Okres realizacji projektu: 01.09.2022 r. – 31.08.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 669 262,75 zł
Kwota dofinansowania: 635 799,61 zł

Kontakt:

Biuro Lidera Projektu:
90-001 Łódź
ul. Piwna 12
tel.: 665 693 732 oraz 601 972 262
e-mail: martas@fundacja-akme.pl

Biuro Partnera:
Urząd Miasta Łodzi
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
90-447 Łódź
ul. Piotrkowska 171
tel.:(42) 272 63 85


Metryka strony i historia zmian