Rewitalizacja po łódzku

Miasto Łódź realizuje, w partnerstwie z Fundacją Inkubator, projekt „Rewitalizacja po łódzku”.

Projekt dofinansowany z EFS w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działania IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania IX.1.3 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 50 osób bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi i osób przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  1. Opracowanie Indywidualnego Planu Reintegracji;
  2. Aktywizacja społeczna;
  3. Indywidualne poradnictwo;
  4. Aktywizacja społeczno – edukacyjna,
  5. Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe.

Wspólna realizacja projektu przez Miasto Łódź i Fundację Inkubator (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.

Okres realizacji projektu:                   01.02.2022 r. – 31.08.2023 r.
Całkowita wartość projektu:              921 036,13 zł
Kwota dofinansowania:                     874 984,32 zł

Kontakt:

Biuro Projektu (lider):
Fundacja Inkubator
ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel.: 42 637 01 78

Biuro Partnera:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ
ul. Piotrkowska 171
90-447 Łódź
 tel. 42 638 42 40


Metryka strony i historia zmian