Projekt "Aktywacja - rewitalizacja II"


„Aktywacja - rewitalizacja II”

Miasto Łódź w partnerstwie z liderem HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna realizuje projekt pt.: „Aktywacja – Rewitalizacja II”, dofinansowany z EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działania VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia” Poddziałania VIII.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 30 osób powyżej 29 roku życia zamieszkałych na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi lub przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji - poprzez realizację kompleksowej, indywidualnej ścieżki aktywizacyjnej obejmującej niezbędne i adekwatne do potrzeb danej osoby formy wsparcia.

Zadania projektu:
1. identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Reintegracji,
2. warsztaty proaktywnego poszukiwania pracy,
3. szkolenia z kompetencji kluczowych,
4. szkolenia zawodowe,
5. staże zawodowe.
6. pośrednictwo pracy.

Okres realizacji projektu: 01.09.2022 r. – 31.08.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 642 916,30 zł
Kwota dofinansowania: 610 770,48 zł

Kontakt:

Biuro Lidera Projektu:
HN Partners
90-043 Łódź
ul. Targowa 27
tel.: (42) 250 54 13

Biuro Partnera:
Urząd Miasta Łodzi
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
90-447 Łódź
ul. Piotrkowska 171
tel.:(42) 272 63 85


Metryka strony i historia zmian