RE-START! Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II

Miasto Łódź realizuje, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków, projekt pn. „RE-START! Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi – II”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Celem projektu jest wzrost aktywizacji społeczno – zawodowej i  przywrócenie do pełnienia ról społecznych i minimalizacja zagrożenia ubóstwem 20 osób (10 kobiet, 10 mężczyzn) bezdomnych i zagrożonych utratą mieszkania przebywających na obszarze rewitalizacji lub przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu, poprzez zapewnienie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia w postaci programu aktywizacji społeczno – zawodowej w ramach dwóch cykli trwających 12 miesięcy każdy z nich.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  1. Aktywizacja społeczna: Indywidualne Ścieżki Reintegracji (IŚR) oraz Indywidualne Wsparcie Specjalistyczne
  2. Aktywizacja społeczna - ciągły trening umiejętności społecznych
  3. Aktywizacja zawodowa - szkolenia zawodowe i przyuczenie do zawodu
  4. Praca - Zatrudnienie stażowe

Wspólna realizacja projektu przez Miasto Łódź i Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.

Okres realizacji projektu:                   01.07.2021 r. – 31.07.2023 r.
Całkowita wartość projektu:              1 354 974,86 zł
Kwota dofinansowania:                     1 286 930,54 zł

Kontakt:

Biuro Projektu (lider):

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków
ul. Piotrkowska 41
90-410 Łódź
tel. 42 296 55 87

Biuro Partnera:

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ
ul. Piotrkowska 113
90-430 Łódź
tel. 42 272 63 65


Metryka strony i historia zmian