Sukces z Miasta Łodzi pochodzi II 

Miasto Łódź rozpoczęło w partnerstwie z Fundacją Kamelot (Lider), realizację projektu „Sukces z miasta Łodzi pochodzi II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Miasto Łódź.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji społeczno – zdrowotnych oraz uzyskanie kwalifikacji zgodnych z osobistym potencjałem i potrzebami lokalnego rynku pracy wśród 44 osób (26 kobiet i 18 mężczyzn), co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem, (14 osób bezrobotnych, 20 osób długotrwale bezrobotnych i 10 osób bezrobotnych niepełnosprawnych) będących jednocześnie mieszkańcami obszaru rewitalizacji lub przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu.

W  projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • wiek powyżej 18 r.ż.,
 • są bezrobotne,
 • mieszkają na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi lub zostały przeniesione w związku
  z wdrażaniem tego procesu,
 • posiadają zadłużenie lub są zagrożenie zadłużeniem.

Formy wsparcia w projekcie dla wszystkich uczestników:

 1. Indywidualne Plany Działania,
 2. Indywidualne poradnictwo obywatelskie,
 3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 4. Treningi,
 5. Indywidualne doradztwo zawodowe,
 6. Indywidualne pośrednictwo pracy,
 7. Szkolenia zawodowe,
 8. Staże zawodowe.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2021 r. do 31.01.2023.
Całkowita wartość projektu: 1 014 838,66 zł.

Kontakt:

Biuro Lidera projektu:
Fundacja Kamelot
90-205 Łódź, ul. Jana Kilińskiego 13 lok. 1
e-mail: fundacjakamelot@gmail.com
tel. 512 835 003

Biuro Partnera projektu:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ
Łódź , ul. Piotrkowska 113
tel. 42 272 63 65 


Metryka strony i historia zmian