„Siła, rozwój, niezależność – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”

Miasto Łódź w partnerstwie ze Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o. i Fundacją KTOŚ, rozpoczyna realizację projekt pn. „Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost indywidulanej aktywności społeczno-zawodowej i edukacyjnej 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem zamieszkujących obszar rewitalizacji miasta Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji.
  2. Indywidualne Poradnictwo Specjalistyczne.
  3. Warsztaty kompetencji społecznych.
  4. Poradnictwo grupowe - Warsztat aktywizacji zawodowej.
  5. Szkolenia i kursy zawodowe otwarte zgodne z IŚR.
  6. Pośrednictwo pracy.
  7. Staże zawodowe.

Wspólna realizacja projektu przez Miasto Łódź i Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych (lider projektu) oraz Fundację KTOŚ (partner projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.

Okres realizacji projektu: 01.08.2022 r.- 30.06.2023 r.
Wartość projektu ogółem: 546 978,75 zł
Wartość dofinansowania: 511 797,75 zł

Kontakt:

Biuro Lidera projektu
Studium Nowoczesnych Technologii Wdrożeniowo-Szkoleniowych sp. z o.o.
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
tel.: 42 630 31 93

Biuro Partnera Projektu
Fundacja KTOŚ
ul. Rydza Śmigłego 70
93- 280 Łódź
tel.: 42 208 11 09

Biuro Partnera projektu
Urząd Miasta Łodzi
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
ul. Piotrkowska 171
90-447 Łódź
tel.: 42 638 42 40


Metryka strony i historia zmian