Czas na zmiany IV – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

Miasto Łódź w partnerstwie z Instytutem Nauk Społeczno – Ekonomicznych sp. z o.o. – spółką komandytową, rozpoczyna realizację projekt pn. „Czas na zmiany IV – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród 95 osób pozostających bez pracy. Wsparciem objętych zostanie 40 osób biernych zawodowo oraz 55 bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących obszar rewitalizacji lub przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu.

  1. 53 kobiety
  2. 38 osób o niskich kwalifikacjach
  3. 38 osób w wieku 50 lat i więcej
  4. 22 osoby długotrwale bezrobotne
  5. 10 osób z niepełnosprawnościami

Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup mogą stanowić do 20% bezrobotnych uczestników projektu (maksymalnie 11 osób).

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  1. Identyfikacja potrzeb i przygotowanie indywidualnego planu działania;
  2. Modułowe szkolenia i kursy zawodowe;
  3. Indywidualne pośrednictwo pracy;
  4. Staże zawodowe.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź oraz Instytut Nauk Społeczno – Ekonomicznych sp. z o.o. – spółka komandytowa (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.       

Okres realizacji projektu: 01.10.2021 r. – 31.12.2022 r.
Wartość projektu ogółem: 2 084 775,17 zł
Wartość dofinansowanie: 1 980 536,41 zł

Kontakt:

Biuro Lidera projektu:

Instytut Nauk Społeczno – Ekonomicznych sp. z o.o. – spółka komandytowa
Łódź, ul. Piotrkowska 55/111
tel. 42 633 17 19

Biuro Partnera projektu:

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
Urzędu Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 153
tel. 42 638 57 58


Metryka strony i historia zmian