Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi

Miasto Łódź w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Łodzi, rozpoczyna realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych wśród 36 osób pozostających bez pracy. Wsparciem objęte zostaną osoby w wieku 30 lat i więcej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujące obszar rewitalizacji lub przeniesione w związku z wdrażaniem tego procesu:

 1. 20 kobiet
 2. 29 osób o niskich kwalifikacjach
 3. 8 osób w wieku 50 lat i więcej
 4. 7 osób długotrwale bezrobotnych
 5. 3 osoby z niepełnosprawnościami

Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup mogą stanowić do 20% bezrobotnych uczestników projektu (7 osób).

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

 1. Diagnoza potrzeb i poradnictwo zawodowe;
 2. Aktywizacja służąca powrotowi na rynek pracy;
 3. Doskonalenie kompetencji cyfrowych;
 4. Organizacja szkoleń zawodowych;
 5. Staże zawodowe;
 6. Usługi pośrednictwa pracy.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.       

Okres realizacji projektu: 01.11.2021 r. – 28.02.2023 r.
Wartość projektu ogółem: 1 003 306,58 zł
Wartość dofinansowanie: 953 141,25 zł

Kontakt:

Biuro Lidera projektu:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
Łódź, ul. Wólczańska 51
tel. 42 632 44 20

Biuro Partnera projektu:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
Urzędu Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 153
tel. 42 638 57 58


Metryka strony i historia zmian