Program „Miasto kamienic”

„Miasto kamienic”

Cele programu:

Program „Miasto kamienic” z założenia poprawia warunki bytowe mieszkańców nieruchomości objętych programem tj. wykonuje się termomodernizację (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie konstrukcji dachu i ścian zewnętrznych), wymianę lub wzmocnienie stropów, likwidację wspólnych toalet zlokalizowanych poza lokalem, a często poza budynkiem, remont elewacji, prześwitów bramowych i klatek schodowych, prace konserwatorskie wewnątrz budynków wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków, wykonanie izolacji, przyłączenie do sieci ciepła systemowego, modernizację instalacji wod-kan i elektrycznej, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w nieruchomościach – nowa nawierzchnia podwórzy, organizacja zieleni w nieruchomościach.

W ramach programu nastąpi również przyłączenie nieruchomości do sieci ciepła systemowego we współpracy z VEOLIA Energia Łódź S.A., a tym samym ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Ograniczenie ilości mieszkań socjalnych w strefie wielkomiejskiej Łodzi- w remontowanych w ramach programu „Miasto kamienic” nieruchomościach likwiduje się mieszkania socjalne umieszczając je poza strefą wielkomiejską.

Program zakłada również zmianę układu funkcjonalnego mieszkań oraz poprawę stanu technicznego budynków a także poprawę wizerunku miasta poprzez zwiększenie ilości wyremontowanych kompleksowo nieruchomości w strefie wielkomiejskiej Łodzi.

Więcej szczegółowych informacji na stronie: mia100kamienic.lodz.pl

W nieruchomościach remontowanych w ramach programu wykonujemy:

 1. termomodernizację (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie konstrukcji dachu i ścian zewnętrznych),
 2. remont konstrukcji dachu,
 3. wymianę lub wzmocnienie stropów,
 4. poprawę warunków sanitarnych poprzez likwidację wspólnych toalet zlokalizowanych poza lokalem, a często poza budynkiem,
 5. remont elewacji, prześwitów bramowych i klatek schodowych z odtworzeniem detalu architektonicznego,
 6. prace konserwatorskie wewnątrz budynków wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków,
 7. izolacje i odwilgocenie ścian,
 8. przyłączenie nieruchomości do sieci ciepła systemowego we współpracy z VEOLIA Energia Łódź S.A.,
 9. modernizację instalacji wod-kan i elektrycznej,
 10. zagospodarowanie przestrzeni publicznej w nieruchomościach – nowa nawierzchnia podwórzy, organizacja zieleni w nieruchomościach,
 11. zmianę układu funkcjonalnego mieszkań.

Okres realizacji projektu:

Program remontowy „Miasto kamienic”, zgodnie z polityką mieszkaniową, jest realizowany od 2011 roku. Będzie on realizowany również po roku 2014 i obejmie kolejne nieruchomości zlokalizowane w strefie wielkomiejskiej Łodzi.

Jednostka realizująca projekt: Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta

Więcej informacji o projekcie - mia100kamienic.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian