Projekt „Razem łatwiej – rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa”

Miasto Łódź z dniem 1.04.2018 r. rozpoczęło realizację projektu „Razem łatwiej – rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego: Oś Priorytetowa: IX – Włączenie społeczne, Działanie IX.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.3 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź. Realizowany jest we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział Łódź (Lider) oraz Stowarzyszeniem Centrum Wsparcia Terapeutycznego (Partner).

Współpraca zainicjowana została w odpowiedzi na konieczność podjęcia działań skoncentrowanych na aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi w celu przywrócenia ich zdolności do zatrudnienia.

Osoby zamieszkujące obszar rewitalizowany miasta często charakteryzują się ubóstwem, niskim poziomem edukacji, nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w życiu społecznym
i zawodowym.  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji zadań skierowanych na wspieranie aktywności zawodowej, Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego zaś w prowadzeniu świetlicy środowiskowej, aktywizacji społecznej otoczenia, terapii.

Przystąpienie do realizacji projektu w partnerstwie ze wskazanymi powyżej instytucjami zapewni prawidłową realizację działań projektowych i efektywną realizację założeń projektu.


Metryka strony i historia zmian